Weekly outline

 • První čtyři hodiny 20. února: Uvod do bioetiky, 4 principy, deontologie, teleologie a kasuistika v bioetice

  V prvních čtyřech hodinách byla základně představena lékařská etika a bioetika jako samostaný obor a její dějiny. Zvláštní důraz byl v duchu nejnovější publikace Prospektivní bioetika (doc. Josef Kuře, Praha: Filosofia 2020) kladen na čtyři bioetické principy, o nichž je ostatně řeč i v dalších důležitých bioetických knihách vydaných v češtině.

     Pro větší propojení s filosofickou etickou byly dále zmíněny základní rodiny etických teorií, které nacházejí uplatnění v bioetice: tedy deontologie a teleologie. Na závěr byla představena kazuistika, jako přístup, který v současné bioetice znovu nalezl své uplatnění.

  Literatura:    - Vácha, M., Königová, R., Mauer, M., Základy moderní lékařské etiky. Praha : Portál, 2012, s. 55-59, 99-109.

                      - Kuře, J., Prospektivní bioetika, Praha: Filosofia, 2020, s. 248-276, 276-283.

  Kontrolní otázky:

  1. Proč má smysl v souvislosti s lékařskou etikou hovořit nejprve o deontologii a pak až o teleologii?

  2. Který ze dvou základních etických přístupů - deontologický a teleologický - v sobě zahrnuje více různých směrů a proč?

  3. Které ze čtyř základních bioetických principů označujeme jako hippokratovské a které jako anglosaské? Proč?

  4. Jaký význam mají v kazuistice tzv. paradigmatické případy? • Druhé tři hodiny 6. března: Status lidského embrya, Legislativa ČR. Asistovaná reprodukce.

  Nejprve byly představeny prezentace o etické problematice interrupcí a asistované reprodukce, a ve zbylé části jsme se věnovali statusu embrya: ontologický personalizmus a empirickký funkcionalizmus jakožto dva základní přístupy ke statutu embrya.

  -        Vácha, M., Kőnigová, R., Mauer, M., Základy moderní lékařské etiky, Praha: Portál, 2012, s. 193-195, 197-200.

  -        Haškovcová, Helena, Lékařská etika, Praha: Galén, 20154, s. 105-117.

  -        Jankovský, Jiří, Etika pro pomáhající profese, 2. aktualizované a doplněné vydání, Praha, Kroměříž: Triton, 2018, s. 168.

  Kontrolní otázky:
  -Jak se liší ontologický personalizmus od empirického funckionalismu? Jaká vize lidské osoby převládá v prvním, a jaká ve druhém z nich?
  -Jaké jsou hlavní etické problémy interrupcí?
  -Jaké mohou být hlavní motivy ke zpřísnění legislativy týkající se interrupcí?
  -Jaké jsou hlavní etické problémy asistované reprodukce?
 • Třetí tři hodiny 20. března: kmenové buňky, Otázka transplantací

  Ve třetím bloku doplníme stručně údaje o legislativě v ČR týkající se asistované reprodukce a problematiky náhradního mateřství, také ještě upřesníme jeden detail z minulé hodiny týkající se ICSI. Budeme se věnovat kmenovým buňkám a etickým otázkám spojeným s transplantacemi.

  Kontrolní otázky:
  -Jak je možné, že v rámci surogátního mateřství může mít jedno dítě až tři matky?
  -Jaký postup byste doporučoval(a) českému zákonodárství ve vztahu k surogátnímu mateřství a proč?
  -Jaké zdroje kmenových buněk nepůsobí problémy z etického hlediska?
  -Proč se dá říci, že i terapeutické klonování je reprodukční?
  -Jaký je rozdíl mezi strategií opting out a opting in v přístupu k potenciálním dárcům s bijícím srdcem?
  -Jak se určuje smrt mozku? Do jaké míry je smrt mozku rozpornou medicínsko-etickou kategorií?


 • Pět hodin 24. dubna: Etika umírání, nevyléčitelných nemocí a smrti  Kontrolní otázky:

  1. Jak lze ukázat příklad "kluzkého svahu" na příkladu vývoje praktikování eutanázie v Nizozemí? Jakou úlohu v tomto procesu sehrává eutanázie dětí?

  2. Proč byl opuštěn pojem pasivní eutanázie? Jaké adjektivum se objevuje v různých typech aktivní eutanázie a proč?

  3. Na kterém ze čtyř základních bioetických principů je nejvíce založena argumentace zastánců eutanazie?

  4. Jak spolu souvisí snaha o legalizaci eutanázie a rozvoj paliativní péče?

  5. Jak se vyvíjí nauka katolické církve o trestu smrti?

  6. Na čem byla po staletí založena praxe trestu smrti a na čem je dnes založeno jeho rušení?


 • 15. května: poslední tři hodiny: diskuze, volné téma, případná doplnění

  V posledních třech hodinách byla představena problematika informovaného konsenzu a nakonec byl dán prostor pro diskuzi o všech probraných otázkách lékařské etiky a bioetiky.