Předmět Výzkum médií I studující seznámí se základními oblastmi a metodickými postupy výzkumu mediální komunikace. Studující si osvojí znalost kvantitativní obsahové analýzy jako dominantní metody výzkumu mediálních sdělení, variantně s jinou kvantitativní metodou užívanou při komunikačním výzkumu (typicky dotazníkové šetření). Seznámí se s jednotlivými fázemi výzkumného projektu od stanovení hypotéz přes sběr dat až po jejich vyhodnocení a prezentaci odbornému publiku - to vše při koordinovaném a průběžně připomínkovaném vypracovávání vlastní analýzy, kterou lze využít jako (před)výzkum pro potřeby diplomové práce.