Psychologie osobnosti je jeden z profilových kurzů psychologie. Přednáškový cyklus nabízí studentům základní orientaci v poznatcích psychologie osobnosti. Podává informace o vymezení osobnosti v psychologii, o rozličných přístupech k pojímání osobnosti. Zaměří se rovněž na strukturu osobnosti, její dynamiku, utváření a vývoj; a dále pak na metody poznávání osobnosti a přehled klíčových teorií osobnosti.

Vyučující:
Mgr. Eva Richterová, Ph.D. (garant, e-mail: erichterova@gmail.com nebo eva.richterova@fhs.cuni.cz)
Doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

Povinná literatura:
BLATNÝ, M. a kolektiv. Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3434-7.
DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-766-3. Vybrané kapitoly.
SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principal, 2002. 80-85947-81-1.

Doporučená literatura:
KASSIN, S. Psychologie. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1716-3. Vybrané kapitoly.
KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2002. ISBN: 80-7178-657-8. Vybrané kapitoly.
HUNT, M. Dějiny psychologie. 4. vydání. Praha: Portál. 2015. ISBN:9788026208983. Vybrané kapitoly.

Přesný rozsah literatury ke studiu bude specifikován u každého přednášeného tématu.