V semináři Tvorba učebnic pro cizince se zaměříme aplikaci teoretických poznatků ze seminářů z okruhu výuky češtiny jako cizího jazyka při tvorbě výukového materiálu pro vybranou cílovou skupinu. Společně projdeme od úvodní fáze vymezení recipienta materiálu (jeho psychologických a sociálních parametrů), přes diskusi o koncepci učebnice a upřednostnění výukové metody, až po samotné praktické vytvoření materiálů. V průběhu seminářů budou s ohledem na postup v dílčích krocích tvorby připomínány teoretické poznatky, jejichž znalost je stěžejní pro vytvoření kvalitního výukového materiálu. Výstupem semináře by měl být výukový materiál, který připravíme kolektivně. Jeho rozsah bude záležet na velikosti skupiny participující v semináři.