Kurz YMA330 je určen pro studenty, kteří absolvovali předmět YMA27VPLI - Metodologie výzkumu chování. Kurz má dva základní cíle. Prvním z nich je osvojení si teorie potřebné pro zvládnutí kvantitativních analýz v psychologickém výzkumu, druhým pak příprava dat pro vlastní statistickou analýzu. Kurz pokrývá teoretické základy kvantitativní analýzy, zejména exploraci dat, intervaly spolehlivosti, velikost efektu, testování nulových hypotéz a statistickou signifikanci. Příprava dat bude prováděna v programu SPSS a bude zahrnovat vizuální exploraci dat, zjišťování odlehlých hodnot a vlivných bodů, ověřování předpokladů testů (aditivnost, linearita, normální rozdělení, homogenita rozptylů, nezávislost) a způsoby, jak minimalizovat systematické odchylky (bias). Teoreticky zaměřené hodiny vztahující se k práci s daty budou prokládány hodinami zacílenými na řešení konkrétních ukázkových příkladů. Důraz je kladen také na slovní popis výsledků a na schopnost porozumět výsledkům v empirických kvantitativních studiích. Studenti budou průběžně seznamováni s anglickou i českou statistickou terminologií.

Doporučená literatura:

Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5 ed.). London: Sage.