Seminář se věnuje překladu odborných antropologických textů z angličtiny do češtiny. Cílem práce v semináři je diskuse nad překladem konkrétního odborného textu, společné hledání vhodných stylistických prostředků a cizelování odborné antropologické terminologie. V ZS 2020 budeme překládat knihu norského antropologa Thomase Hyllanda Eriksena s názvem What is anthropology? (Pluto Press, 2004). Účastníci semináře budou jednak překladatelé jednotlivých kapitol, jedna studenti, kteří aktivní účastí na seminářích pomohou diskutovat používanou odbornou terminologii a formovat český překlad knihy.
Tento kurz představí témata a oblasti antropologického výzkumu evropských společností. Studenti se seznámí se základními přístupy v bádání o Evropě, zejm. v rámci diskurzu „antropologie Evropy“. Budou představeny některé teoretické přístupy a koncepty, které se ve studiu evropských společností uplatňovaly (modernizační teorie, teorie závislosti, koncept vnitřního kolonialismu, sociálních sítí či tradice), stejně jako řada relevantních témat (menšiny a marginalizované skupiny, postsocialismus či antropologie Středomoří).