Seminář se zaměřuje na získání základních kompetencí v oblasti kvalitativního výzkumu mediálních publik. Cílem je vyložit a ukázat smysl metodologie v obecné rovině. Dalším cílem je vysvětlit rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem, zdůraznit potenciál kvalitativního výzkumu a demonstrovat jednotlivé fáze výzkumného procesu na příkladu konkrétních metod.
Seminář bude tvořen přednáškovými vstupy a praktickými cvičeními/prezentacemi. Seminář předpokládá také skupinovou přípravu formou domácích zadání zpracovávaných mezi hodinami. Studenti budou během semináře pracovat převážně rozděleni na skupiny (po přibližně 3-5 studentech). Každá skupina si v úvodu vybere jednu metodu, na které bude pracovat po celý semestr a prezentovat na jejím příkladu postup jednotlivými fázemi výzkumu. V semináři budou v ZS 2020/21 (s ohledem na omezení daná pandemickou situací a nutnost social distancing) probírány pouze analýzy publik, které lze ve fázi sběru dat realizovat plně on-line: 1) fenomenologická analýza (rozhovory s jednotlivci) a 2) etnografická analýza (netnografie online prostředí).
Seminář umožní studentům osvojit si metody kvalitativního výzkumu mediálních publik, což pak mohou využít při přípravě své diplomové práce. Seminář však není ekvivalentem diplomového semináře a nelze zaručit, že každý student bude zařazen do skupiny zaměřené na výzkumný postup jeho/její diplomové práce.
Čtení textů ke studiu médií zaměřených na problematiku populární kultury.

Kurz pro studenty a studentky bakalářského kombinovaného studia.

Vyučován v LS ak. r. 2019/2020

Kurz Nastolování agendy, vyučovaný v LS ak. r. 2019/2020.

Katedra mediálních studií

IKSŽ, FSV UK

Kurz Úvod do studia médií II. (JKB044) vyučovaný v LS ak. r. 2019/2020

Předmět Projekt IKSŽ – Mediální a marketingová praxe je koncipován jako projektový a je určený studentům všech tří specializací studijního programu Komunikační studia. Studenti si během semestru vyzkouší realizaci konkrétních mediálních a marketingových aktivit související s životem a aktivitami Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Studenti budou pracovat pod vedením pedagoga v týmech, které by měly být sestavené tak, aby v nich byly zastoupeny všechny tři specializace Komunikačních studií. To absolventům předmětu umožní nejen získání praktických zkušeností, ale především i poznání ostatních oborů, jejich aktivit a know-how.