Students will become familiar with concepts and theories helping them to develop their own thoughts about the realities, challenges, and impediments of international morality. They will be encouraged to think deeper about their personal moral ideals and critically evaluate philosophers' thoughts. They will learn how some of these thinkers themselves applied their ethical ideals and what their stories tell us about the nature of moral reasoning and that of ethical behavior.

JMB 252 (JMB029) Seminář k evropské integraci (LS 2019): „Česká republika a Evropská unie“

(Seminar in European Integration: „Czech Republic and the European Union“)

Vyučující: Vít Havelka (88059180@cuni.cz)

Anotace

Seminář má za cíl doplnit látku hlavní přednášky předmětu Evropská integrace o českou perspektivu. Zaměřen bude na pohled České republiky na vybrané politiky Evropské unie a aplikaci vybraných socio-vědních teorií. První polovina kurzu se bude skládat především z výsledků základního výzkumu, zatímco druhá polovina semestru se bude zaměřovat na policy-oriented výzkum. Studenti se tak naučí pracovat s různými přístupy ke studiu evropské integrace.

Rozsah výuky je 0/2, seminář je zakončen zápočtem

Cíle předmětu

Cílem semináře je zprostředkovat studentům české vnímání evropské integrace od 90. let minulého století, přičemž hlavní důraz bude kladem na současné postoje České republiky k aktuálně projednávaným změnám ve vybraných evropských politikách. Cílem semináře je zároveň zlepšit schopnost studentů spolupracovat, zpracovat zadané téma v podobě prezentace a kriticky pracovat s akademickou literaturou a primárními zdroji.

Metody výuky

Semináře se budou skládat z diskuze nad aktuálním děním hýbajícím Evropou, zadanou literaturou a studentských prezentacích, které rozšiřují povinnou četbu.

Podmínky pro získání zápočtu

1) Pravidelná docházka (nejvýše 1 neomluvená a 1 omluvená absence; vyšší počet absencí může být důvodem pro vyloučení z kurzu nebo zadání dodatečných povinností), průběžná příprava a aktivní zapojení do diskusí včetně oponentury prezentace a jednoho krátkého expozé k aktualitám.
Průběžná příprava je pravidelně ověřována formou odpovědí na dvě otázky týkající se zadané četby. Otázky k textu bude možné vyplnit v Moodle, přičemž musí být nahrány nejpozději do pondělní půlnoci předcházející samotný seminář.

2) Jedna prezentace/analýza zadaného problému v rozsahu 15-20 minut; handout v rozsahu nejméně 1 strana A4 obsahující základní faktografické informace a seznam zdrojů. Obsah prezentací je nutné konzultovat s vyučujícím nejpozději týden před jejím konáním s tím, že vypracovaný handout a prezentace je nutné zaslat nejpozději do pondělní půlnoci).

3) Písemná verze jednoho z referátů v rozsahu 3 normostrany (plus odkazy a bibliografie), termín odevzdání stanoví vyhláška ředitele IMS