Požadavky ke zkoušce

  • Zápočet je nutnou podmínkou účasti na zkoušce.
  • Zkouška sestává z moodle testu a ústní části. Moodle test předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje.
    • K moodle testu můžete být vyzváni k instalaci Safe Exam Browser včetně Zoom připojení kamery.
  • Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě bodového hodnocení moodle i ústní části.
  • Moodle test bude sestávat z dvanácti otázek, které korespondují sylabu přednášky, ověřují schopnosti získané na cvičení a znalost definic, vět a algoritmů z přednášky.
  • Požadavky ústní části odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Zpravidla se jedná o detailnější rozbor zadaného problému, např. zdůvodnění zařazení daného jazyka do Chomského hierarchie či důkaz klíčových vět.
Last modified: Monday, 1 February 2021, 11:22 AM