Okruhy otázek ke zkoušce z gerontologie

Okruhy otázek ke zkoušce z gerontologie

1. Gerontologie a geriatrie ? obsah a náplň oboru.
Stárnutí populace ? demografické změny a jejich
význam pro zdravotnictví.

2. Fyziologické změny ve stáří.
Specifika chorob ve stáří.
Nejčastější geriatrické syndromy.

3. Psychopatologie ve stáří. Testy k hodnocení kognitivních funkcí.
Sociální důsledky vybraných chorob.

4. Funkční geriatrické vyšetření. Nácvik soběstačnosti, dysabilita.
Význam pro fyzioterapeutickou praxi.

5. Imobilizační syndrom a jeho důsledky pro jednotlivé
orgánové systémy. Význam polohování a využití vhodných pomůcek.

6. Nejčastější příčiny úrazů ve stáří.
Preventivní opatření. Edukace seniorů a jejich rodin.

7. Poruchy chůze ve stáří ? nejčastější muskuloskeletální,
kardiální, neurologické a psychické příčiny.
Testy a jejich využití pro prevenci.

8. Problematika bolesti z pohledu fyzioterapeuta.. Monitorování chronické bolesti
v souvislosti s nácvikem soběstačnosti.

9. Farmakoterapie ve stáří (rizika nadměrného užívání léků, nežádoucí účinky léků a možné
negativní vlivy).

10. Problematika inkontinence moče a stolice. Příčiny a sociální důsledky .
Algoritmus léčebného přístupu. Vhodné ošetřovatelské metody.

11. Poruchy výživy ve stáří.
Důsledky malnutrice v souvislosti s nácvikem soběstačnosti.

12. Využití fyziatrie a balneoterapie ve vyšším věku.
Zvláštnosti indikace kompenzačních pomůcek.

13. Fyzioterapeutická péče u starších nemocných s onemocněním srdečně cévního systému.

14. Fyzioterapeutická péče u starších nemocných s cévní mozkovou příhodou.

15. Fyzioterapeutická péče u starších nemocných Parkinsonovou chorobou.

16. Fyzioterapeutická péče u starších nemocných s poruchou kognitivních funkcí..

17. Fyzioterapeutická péče u starších nemocných po operacích nosných kloubů.

18. Fyzioterapeutická péče u starších nemocných se sádrovou fixací.

19. Fyzioterapeutická péče u starších nemocných po amputaci.

20. Systém zdravotní a sociální péče o seniory v ČR.

21. Využití fyzioterapie v sociálních zařízeních
(terénní pečovatelská služba, stacionáře, domy s pečovatelskou službou, domovy
důchodců).

22. Využití fyzioterapie ve zdravotnických zařízeních a domácí zdravotní péče.

23. Role fyzioterapeuta při plánovaném propouštění rizikového seniora.

24. Význam individuelní a skupinové léčebné tělesné výchovy v seniorském věku.


25. Zásady týmové práce . Role fyzioterapeuta v týmu.


26. Význam hodnocení domácího prostředí ve vyšším věku.
Rizika bydlení a možnosti jejího ovlivnění.


27. Obecné zásady a principy aktivizace seniorů.

28. Význam spolupráce s rodinou seniora.

29. Vzdělávání ve vyšším věku. Předpoklady, cíle, účel (edukace seniora, univerzity třetího
věku, univerzity volného času, další možnosti).

30. Paliativní péče v geriatrii . Terminální stav se zaměřením péče na obtěžující
symptomy. Možnosti fyzioterapie v paliativní péči.

31. Etická problematika v geriatrii (autonomie seniora, beneficience, práva nemocných
apod.).

.

Last modified: Tuesday, 22 September 2020, 10:02 AM