Literatura

Literatura: 

1.Topinková E., Neuwirth J., Geriatrie pro praktického lékaře, Grada Publishing,a.s.1995
2.Sculer M.,Oster P.:Geriatrie od A do Z pro sestry.Grada Publishing a.s.Praha,2010
3.Weber P. a kol.: Minimum z klinické gerontologie, IPVZ Brno 2000
4.Malíková E.: Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Grada Publishing a.s.Praha,2011.
5. Topinková E.: Geriatrie pro praxi Praha Galen, 2005

6. Kalvach Z. a kol.: Křehký pacient a primární péče. Grada Publishing a.s. 2011

Doporučená literatura:
.Pacovský V.: Geriatrická diagnostika, Sciantia Medica, Praha 1994, 150

Baštecký J., Kűmpel Q., Vojtěchovský M. a kol.: Gerontopsychiatrie, Grada 1994

Kalvach Z. a kol.Geriatrie a gerontologie. GradaPublishing, a.s.,2004

Kalvach Z.a kol.: Křehký pacient a primární péče. Grada Publishing a.s..,2011

Tošnerová T.: Pocity a potřeby pečujících o starší rodinné příslučníky, UCB Pharma 2001

Příručka pečovatele, I. interní klinika FN Král. Vinohrady 1998

Pichaud C., Thareaunová I.: Soužití se staršími lidmi, Portál 1999
.Schmidbauer W.: Psychická úskalí pomáhajících profesí, Portál 2000

Topinková E.: Obrazový atlas chorobných stavů , diferenciální diagnostika.
GRADA Publishing, a.s. Praha, 2006,
Holmerová I.,Jurašková B.,Zikmundová K.:vybrané kapitoly z gerontologie. Česká alzheimerovská společnost, 2003.
Haškovscová H.: České ošetřovatelství-manuálek sociální gerontologie. Praktická příručka pro sestry. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2002


časopis:  Geriatrie a gerontologie- vydává Česká lékařská společnost J.E.Purkyně
              Vnitřní lékařství 2018/ č.11

Last modified: Tuesday, 22 September 2020, 10:02 AM