Beneš, E. a kolektiv: Metodika cizích jazyků.  1. vyd. Praha, 1970

CAKIRPALOGLU, P. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012.

DOLEŽÍ, L. (ed.) Začínáme učit češtinu pro děti-cizince. Praha: AUČCJ, 2014.

HARMER, Jeremy. The practice of English language teaching. London: Longman,

1991. 252 s. Longman handbooks for language teachers. ISBN 0-582-74612-4.

HENDRICH, Josef et al. Didaktika cizích jazyků: celost. vysokošk. učebnice pro stud.

filozof. a pedagog. fakult. 1. vyd. Praha: SPN, 1988. 498 s. Učebnice pro vys. školy.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele

i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009.

Hrdlička, M.: Cizí jazyk ČEŠTINA. 1. vyd. Praha: ISV, 2002.

PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška a MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 4.,

aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.

Průcha, Jan. 1998. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury.

RADOSTNÝ, L. a kol. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Praha:

META, o. s., 2011.

RADOSTNÝ, L. a kol. Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem.

Praha: META, o.p.s., 2014.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2016. Dostupný

z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme

a jak v jazycích hodnotíme. Translated by Jaroslava Ivanová. 1. vydání. Olomouc:

Univerzita Palackého, 2002.

ŠINDELÁŘOVÁ, J.; ŠKODOVÁ, S. Metodika práce s žáky-cizinci v základní škole.

Praha: MŠMT, 2012.

ŠINDELÁŘOVÁ, J.; ŠKODOVÁ, S. Čeština jako cílový jazyk. Praha: MŠMT, 2013.

VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha:

Karolinum, 2001.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum,

2005.

Modifié le: Tuesday 15 September 2020, 10:19