Požadavky ke zkoušce

Absolvování tohoto jednosemestrálního předmětu je oceněno 2 kredity (odpovídá cca 50 - 60 hodinám studijní zátěže). Kurz probíhá v podobě přímé výuky (cca 20 hodin) a nepřímé výuky mající podobu samostudia (cca 30 hodin). Předmět je zakončen zkouškou.

Zkouška se sestává z ústního pohovoru týkajícího se a) odpřednášených témat kurzu (či témat z povinné literatury) a b) z pohovoru nad výstupy nepřímé výuky (tedy nad excerpty s četby, zpracovanou zápočtovou prací, referátem). V rámci přípravy na zkoušku má student za povinnost prostudovat monografii povinné literatury (Vzorce lidství od N. Pelcové - po dohodě je možný ekvivalent /odpovídá 20 hodinám studia/) a jeden odborný text odpovídající tématu kurzu (viz. literatura pro 'pomalé čtení' a doporučená literatura /po dohodě je možné zvolit jiný pramen/) v rozsahu cca 5 - 10 hodin četby (může tedy jít o článek, kapitolu či jnou část publikace), z něhož si student pořídí excerpta či konspekt (jež donese ke zkušce) a promyslí si, jakým (jedinečným) způsobem je v daném textu pojednáno o člověku a jaké může mít taková perspektiva vliv na jeho budoucí profesi. (V případě  aktivního přístupu studujícího, tedy při pravidelné aktivní účasti studujícího na diskusích, při splnění dobrovolného referátu a při prokázání základních znalostí může vyučující upustit od ústní zkoušky.) 

Ústní zkouška proběhne tedy jako pohovor

a) nad tematikou přednášek (a/či povinné literatury) - je možné si sebou vzát vlastní zápisky z přednášek či excerpta z knihy;

b) nad obsahem prostudovaného textu - je třeba mít s sebou excerpta z textu, konspekt či předložit esej, seminární práci. (Tuto část zkoušky je možné nahradit ústním referátem předneseným během přednášek.

 

Orientační kritéria pro hodnocení zkoušky:

  • dobře: student zvládl základní podmíny absolvování předmětu, rámcově se orientuje ve zvolené problematice (např. v pojmech) a rozumí jejím dílčím problémům;
  • velmi dobře: student obstojně rozumí problematice a chápe též náročnější souvislosti problematiky, prokazuje schopnost samostatného myšlení.
  • výborně: student prokazuje schopnost vhledu do problematiky, myslí originálně a je na zkoušku výtečně připraven.
Last modified: Sunday, 13 September 2020, 11:19 PM