1. Pokud budeme studovat a přemýšlet o obnově katecheze, je třeba si nejprve alespoň stručně představit, co a proč by mělo být v katechezi obnovováno. Prostudujte si prezentaci, která o tom informuje alespoň ve stručných bodech. V poznámkách prezentace najdete komentáře, které tyto body lépe osvětlí. 

2. Z historického vývoje katecheze vyplývá, že se charakter katecheze v období osvícenství proměnil na typ školního vyučování (pro dospělé to bylo kázání) a ztratila charakter setkání s živým Bohem. Pro obnovenou katechezi se stal modelem příběh z Lukášova evangelia o putování učedníků do Emauz.

Přečtěte si článek doc. Ludvíka Dřímala z časopisu Cesty katecheze, kde představuje novou identitu obnovené katecheze na základě biblického příběhu o setkání emauzských učedníků s Ježíšem: http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2009-1/Cesty-katecheze.html

3. Jak je uvedeno v anotaci předchozího článku, katecheze zakládá svoji identitu na třech skutečnostech, které vám blíže představí přiložené prezentace (v pdf formátu) a komentáře. Katecheze je:

  • službou Božímu slovu  
  • výchovou ve víře
  • službou k podpoře utváření a růstu církevního společenství.

Ke každému z uvedených bodů je připravena krátká prezentace, kterou si pročtěte a promyslete. 

4. Doporučené rozšíření: katechezi jako služba Božímu slovu vám představí dva články. Pročtěte si je a promyslete odpověď na otázku ke zkoušce:

5. Posledním tématem této kapitoly jsou principy, kterými by se měla katecheze řídit, a které vycházejí z její identity. V českém Dokumentu pro směřování katecheze a náboženského vzdělávání najdeme výběr principů z VDK, které považujeme za neaktuálnější pro uplatnění v naší katechezi. Přečtěte si výtah z tohoto dokumentu a promyslete si jednotlivé principy. 

OTÁZKY KE ZKOUŠCE:

  • Co je katecheze? (Komentujte vlastními slovy na základě tří skutečností, které ji určují.)
  • Popište a vlastními slovy okomentujte, co je zralá víra a jak se projevuje a jakou roli má v procesu zrání víry lidská zkušenost. 
  • Vyberte si jeden z principů aktuálních pro uplatnění v naší katechezi a okomentujte jej. Zkuste přiblížit, jak si představujete uplatnění tohoto principu. 

Last modified: Sunday, 3 May 2020, 10:29 AM