4) PROTORENESANCE A RENESANCE JAKO KULTURNÍ FENOMÉN: Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Pico della Mirandola, Niccolo Machiavelli, Lorenzo di Medici, Erasmus Rotterdamský, Giovanni Boccaccio, Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Francois Rabelais (vysvětlení pojmu renesance, rozdělení jednotlivých etap renesanční doby, charakteristické rysy renesance, renesance jako karneval a hra na antiku, renesanční estetika a antiestetika, pojetí renesančního člověka - antropocentrismus vs. ztracená bytost, význam a role antického dědictví: platonismus, novoplatonismus, orientální filosofie, hermetismus, alchymie, pojetí státu a společnosti)

Doporučená primární literatura:                                                                                                                             

Alighieri, Dante: Božská komedie. Praha, Academia 2009.                                            

Alighieri, Dante: Nový život (Vita nuova). Praha, J. Podroužek 1945.                                         

Boccaccio, Giovanni: Dekameron. Praha, Odeon 1975.                                                     

Bruno, Giordano: Magie, pouta a dialog renesančního filosofa. Praha, Argo 2007.                                                                                       

Erasmus Rotterdamský: O svobodné vůli. Praha, Oikúmené 1996.                                    

Machiavelli, Noccolò: Vladař. Praha, Odeon 1969.                                                              

Mirandola, Pico della: O důstojnosti člověka. Praha, Oikúmené 2005.                              

Petrarca, Francesco: Mé tajemství. Praha, Oikúmené 2004.                                            

Rabelais, François: Gargantua a Pantagruel. Praha, Odeon 1968.                                                  

da Vinci, Leonardo: Úvahy o malířství. Praha, Gryf 1994.   

Doporučená sekundární literatura:

Bachtin, Michail Michajlovič: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha, Argo 2007.

Burke, Peter: Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha, Mladá fronta 1996.

Hankins, James: Renesanční filosofie. Praha, Oikumené 2011.

Kristeller, Paul Oscar: Osm filozofů italské renesance. Praha, Vyšehrad 2007.

Nesejt, František: Italská renesance. Hradec Králové, Gaudeamus 1995.

Savický, Nikolaj: Renesance jako změna kódu. Praha, Prostor 2010.                                                    

Souvislosti, č. 3 – 4, 2002 (ukázky z italské renesanční poezie)

Věda v renesanční a novověké kultuře, ed. N. Demjančuk, J. Vařečková. Plzeň, FF ZČU 2007.                                         

Yatesová, Frances: Giordano Bruno a hermetická tradice. Praha, Vyšehrad 2009.

Zuletzt geändert: Freitag, 10. Januar 2020, 23:09