Slovník termínů k identifikačnímu popisu


Slovník termínů k identifikačnímu popisu

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

A

AACR2R

Anglo-americká katalogizační pravidla, 2. revidované vyd., 1988 - Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd revised ed.


B

Bibliografická kontrola

Bibliografická kontrola je procesem tvorby, výměny, uchování a využití dat o informačních zdrojích.

MAXWELL, Robert L. 2009. Bibliographic Control. In Encyclopedia of Library and Information Science [online]. 3rd ed. Taylor & Francis, 2009-12-09 [cit. 2014-01-16]. Dostupné přes Taylor and Francis Online


Bibliografická rodina

Bibliografická rodina je souborem všech publikovaných děl, která vycházejí z jednoho společného publikovaného díla.

SMIRAGLIA, Richard P. 2001. The nature of „a work“ : implications for the organization of knowledge. Lanham : Scarecrow Press, 2001. xviii, 182 s. ISBN 0-8108-4037-5.


Bibliografická úroveň

Míra bibliografického zpracování dokumentů. Podle fyzické podoby zpracovávaného dokumentu se rozlišuje bibliografická úroveň analytická (část dokumentu), monografická (monografický dokument jednodílný, popř. vícedílný s předem stanoveným počtem dílů), seriálová (seriálový dokument jako celek) a sbírková (umělá sbírka zpracovávaná metodou skupinové katalogizace). Další možná bibliografická úroveň je "integrační zdroj" (dopl. autorky kurzu).

Vodičková, Hana. bibliografická úroveň. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-18]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001235&local_base=KTD.

Bibliografické univerzum

Bibliografické univerzum je podmnožinou všech znalostí, která obsahuje všechny případy zaznamenané a proto potenciálně vyhledatelné znalosti. Je to rozsáhlé univerzum obsahující miliony „bodů“, které bychom spíše nazvali entitami. Mezi entitami díky různým stupňům vzájemných vztahů vznikají vztahy. Bibliografické univerzum je univerzum zaznamenané znalosti, je to reálný svět, který identifikujeme (popisujeme) v bibliografiích či knihovních katalozích.

SMIRAGLIA, Richard P. 2001. The nature of „a work“ : implications for the organization of knowledge. Lanham : Scarecrow Press, 2001. xviii, 182 s. ISBN 0-8108-4037-5.


Bibliografický popis

Soubor popisných údajů v bibliografickém záznamu, zaznamenávajících a identifikujících bibliografický zdroj; člení se na osm oblastí údajů. Z hlediska rozsahu údajů se rozlišují čtyři úrovně: popis úplný, základní, minimální a zkrácený.

Vodičková, Hana. bibliografický popis. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-15]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001237&local_base=KTD


Bibliografický záznam

Soubor údajů o zpracovávaném dokumentu, vytvořený specifickými knihovnickými metodami. Umožňuje identifikaci dokumentu tím, že představuje v něm obsažené dílo, jeho vyjádření, jeho provedení do podoby dokumentu a jeho fyzickou jednotku, dále umožňuje jeho vyhledání a získání přístupu k němu. Skládá se z bibliografického popisu, jmenných a věcných selekčních údajů, z obsahové charakteristiky, z lokačních, exemplářových a kódovaných údajů.

Vodičková, Hana. bibliografický záznam. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-15]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001238&local_base=KTD


Bibliografie

1. Seznam dokumentů zpracovaný podle určitých zásad, pravidel a hledisek.

2. Nauka o seznamech dokumentů, o jejich účelu, způsobech využívání, druzích, historickém vývoji a o metodice a technice jejich zpracování.

Skolek, Jaroslav. bibliografie. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-15]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000309&local_base=KTD


F

FRBR

FRBR - Functional Requirements for Bibliographic Records - Funkční požadavky na bibliografické záznamy - studie obsahující stejnojmenný konceptuální model.


I

IFLA

IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions - Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí.Page:  1  2  3  (Next)
  ALL