Podmínky ukončení kursu, hodnocení

Podmínky ukončení kursu

  1. Pravidelná účast na semináři konaném v prostorách FSV UKTolerovaná je max. 1 neomluvená absence. Absence je omluvena pouze ze zdravotních, závažných rodinných důvodů, popř. z důvodu mimořádné události.
  2. Včasné plnění všech zadaných úkolů vypracovaných v odpovídající kvalitě. Tolerován je pouze 1 bez závažného důvodu pozdně odevzdaný úkol. Omluvou pro pozdější odevzdání zadaných úkolů jsou pouze zdravotní nebo závažné rodinné důvody.
  3. Odpovídající zpracování každého ze zadaných úkolů. Studenti, kteří se neúčastní terénní praxe zpracovávají úkoly v minimální rozsahu 1000 slov. V průběhu kursu může student podat k opakovanému posouzení až dva úkoly. Opravené úkoly vkládejte do Moodle do 30. 6. 2020. Na vložení opraveného úkolu do Moodle upozorněte vyučující emailem.
    Účastníci terénní praxe průběžné úkoly nevypracovávají. 
  4. Vypracování Výzkumné zprávy v minimálním rozsahu 3000 slov. Výzkumnou zprávu vypracovávají pouze účastníci terénní praxe, přičemž výzkumná zpráva může mít až 2 spoluautory.
  5. Nastudování zadané literatury označené v sylabu jako povinná četba. Znalost této literatury dokládáte ve zpracovávaných v úkolech nebo Výzkumné zprávě.

Nesplnění některé z uvedených podmínek je důvodem k neudělení zápočtu.

Seznamte se s informacemi o plagiátorství zde.

Je-li požadována reflexe filmu, dodržujte následující strukturu textu:

  1. Identifikace hlavních argumentačních a výrazových prostředků, jimiž je rozvíjeno hlavní téma filmu.
  2. Kritická diskuse jednoho z identifikovaných témat filmu (hlavní či vedlejší). Argumentaci založte na znalostech relevantní odborné literatury. K jejímu vyhledání využijte databáze univerzitní knihovny a databáze časopiseckých textů (např. EBSCO, Jstor). Nedílnou součást této argumentace musí tvořit standardní odkazy na literaturu, popř. citace nebo i další poznámkový aparát.)
  3. Kritická, argumentačně a odkazy na literaturu podložená reakce na vybrané názory a informace, které zazněly bezprostředně po projekci filmu. (Může se jednat o polemiku s těmito názory, stehně jako o jejich další rozvíjení. Pouhá rekapitulace debaty nestačí! Nestačí uvést, že se vám cosi – film, scéna, argument, informace.... – líbilo či nelíbilo nebo že s tím či oním souhlasíte nebo nesouhlasíte. Vždy buďte maximálně konkrétní: pište proč tak soudíte, z jaké úvahy vycházíte, na jaké autory, informace, zkušenosti se odvoláváte.) 

Při psaní reflexe zohledněte rovněž obsah 9. kapitoly Nicholsovy učebnice (Nichols 2010: 268-285).

Pamatujte, že z vašeho textu by mělo být zřejmé, proč jej odevzdáváte v kursu Antropologický seminář :)
 

Hodnocení

Max. bodová dotace za jeden úkol: 20 bodů. Za každý úkol musí studující získat alespoň 11 bodů.

Max. bodová dotace za Výzkumnou zprávu: 100 bodů. Za Výzkumnou zprávu musí studující získat alespoň 51 bodů.