Zpracování dat v SPSS

Otevřené: Neděle, 15. listopadu 2020, 00.00
Termín: Neděle, 14. února 2021, 00.00

Data obsahují popisné proměnné a dále předměty Čj, M, F, Př, Z, D s uvedenou oblibou (_o), obtížností (_p), významem (_v) a známkou (_z).

1. Upravte typ proměnných tak, aby odpovídal povaze dat.

2. U všech numerických proměnných upravte počet desetinných míst na 0.

3. Spočtěte frekvenční tabulky pro oblibu, obtížnost, význam a známku z matematiky.

4. Za pomoci chí-kvadrát testu nezávislosti zjistěte, zda existuje vztah mezi oblibou a známkou z Čj.

5. Vytvořte novou proměnnou Průměr, a to jako průměr známky z Čj, M, F, Př, Z a D.

6. Zjistěte, zda má proměnná Průměr normální rozdělení.

7. Zjistěte, zda se statisticky významně liší Průměr u chlapců a dívek. Použijte parametrický i neparametrický test. Který je vhodnější?

8.  Zjistěte, zda se statisticky významně liší Průměr podle ročníku žáků. Použijte parametrický i neparametrický test.

9. Spočtěte Spearmanovy korelační koeficienty mezi obtížností všech předmětů.

10. Použijte faktorovou analýzu pro všechny proměnné týkající se školních předmětů. Popřemýšlejte o vhodném počtu faktorů a pak je interpretujte. malé faktorové zátěže ignorujte.

11. Za pomoci příkazu File – Export -All visible všechny výsledky exportujte do Wordu a okomentujte.