Osobní profil a Osobní plán

Opened: Saturday, 28 March 2020, 12:00 AM
Due: Saturday, 20 June 2020, 1:00 AM

Vaším úkolem nyní bude pracovat ve dvojicích. Zkuste si vzájemně domluvit způsob, jak se můžete propojit online (skype, zoom.us, whats up, messenger, google hangouts apod.) a domluvte si "online" konzultaci. 

Nejprve jedna z vás bude v roli ergoterapeuta, poté se v rolích vyměníte. Pokud jste již před setkáním sami vypracovávaly úkoly spojené se sebehodnocením (řešení stresové situace nebo mapování pomocí CMOP a MOHO), můžete tyto zkušenosti v rámci tohoto úkolu využít. Možná Vám to pomůže lépe formulovat přání v jednotlivých doménách (oblastech), které mapuje Osobní profil a možná díky tomu i lépe popíšete své silné stránky v současnosti či své předešlé zkušenosti, které můžete využít. Vodítkem, jak na vyplnění Osobního profilu a Osobního plánu, jsou Kontrolní listy a také souhrnná metodika psychosociální rehabilitace, kterou máte v rámci studijních materiálů. Oba tyto nástroje jsou nyní v oblasti péče o duševní zdraví velmi rozšířené,ale jejich využití je širší a můžete s nimi pracovat i v jiných oblastech ergoterapie.

Zkuste nejprve společně vyplnit Osobní profil. Povedete se svou kolegyní rozhovor a zkusíte zmapovat její osobní přání, touhy, sny v jednotlivých oblastech (prostřední sloupec), její silné stránky v současnosti (co umí, co má, jaké jsou její talenty, zkušenosti, zdroje, hodnoty, aspirace, vůle atd.) a jaké silné stránky v souvislosti s přáním může najít v minulosti. Následně pak zkuste zformulovat prioritní přání, které je pro Vaši kolegyni nyní aktuální, které je pro ní důležité a na kterém opravdu chce nyní pracovat. Není nutné projít všechny oblasti, to vyžaduje více času, můžete se zaměřit jen na některé části Profilu, o kterých můžete společně mluvit a které pro Vás mají význam. 

Poté se můžete v rolích vyměnit nebo pokračovat (a vyměnit se později) a přistoupit k následnému návaznému kroku, kdy zkusíte pomoci své kolegyni vytvořit si Osobní plán, který by jí reálně pomohl přiblížit se k danému cíli. To znamená, že nejprve její prioritní přání zkusíte více specifikovat (jak by to vypadalo, kdyby cíle dosáhla, co pro ni bude jiné, jak se změní její život, jak to pozná atd.) a následně zkusíte společně zformulovat konkrétní specifický cíl, kterého chce kolegyně dosáhnout a naplánujte konkrétní kroky, jak jej dosáhnout (jako "to do list") - tedy co v nejbližší době např. 2 týdnů opravdu udělá, aby se přiblížila tomu, co chce. 

Reflektuje tuto společnou práci a v rolích se vyměňte.

V rámci úkolu je Osobní profil i Osobní plán skutečně pro Vás a může Vám pomoci, podpořit Vás, ve Vašech rozhodnutích a plánech. V rámci tohoto úkolu napište krátkou reflexi Vaší zkušenosti - jak Vám bylo v roli klienta, co s Vámi práce s nástroji dělala, co to přineslo, co bylo příjemné, co nikoli, co to dělalo s Vaším sebeuvědoměním, sebevědomím, Vaší motivací atd. Reflektujte také to, jak se Vám pracovalo v roli ergoterapeuta, jaké vnímáte výhody a nevýhody nástrojů, co si myslíte, že je důležité pro aplikaci v praxi, v čem Vás nástroje zaujaly, kde vidíte omezení či limity, např. i ve srovnání s jinými nástroji ergoterapie pro mapování a plánování.