Základy BP

Opened: Donnerstag, 7. Dezember 2017, 00:00
Due: Freitag, 8. Dezember 2017, 23:55

Nahrajte první ucelenou verzi bakalářské práce. V prvním kole dostanete zpětnou vazbu od dvou spolužáků.

Dokument by měl být strukturován jako BP (doporučujeme již použít šablonu) a orientační rozsah je 15 NS.

Práce by v této chvíli měla obsahovat:

  • uvedení do problematiky včetně jasného pojmenování výzkumného problému a obhajoby jeho relevance pro obor;
  • formulaci cílů práce a výzkumných otázek;
  • přehled dosavadního stavu poznání v dané oblasti;
  • popis a vysvětlení teoretického uchopení práce;
  • detailní popis metodologie - dat a jejich sběru, analýzy a interpretace, omezení zvoleného postupu;
  • seznam použitých zdrojů i zdrojů, jež plánujete použít.