Topic outline

 • General

  Vyučující
  PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
  Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

  Anotace
  Předmět studujícím nabízí seznámení se sociologií vzdělávání, což je hraniční disciplína na pomezí mezi sociologií a pedagogikou. Školy plní ve společnosti mnoho funkcí: seznamuje jedince s jejich místem ve společnosti či sociální skupině, připravuje jej na budoucí zaměstnání či informují členy společnosti o sociálních normách a hodnotách. Výchova je podobně významný sociální fenomén. Tento předmět je věnován základním otázkám sociologie vzdělání a vzdělanosti.

  Základní literatura
  Hamplová, Dana; Katrňák, Tomáš (eds.). Na vzdělání záleží: jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018.
  Havlík, Radovan; Koťa, Jaroslav. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002.
  Illich, Ivan. Odškolnění společnosti. Polemický spis. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001.
  Jarkovská, Lucie. Školní třída pod genderovou lupou. Sociologický časopis. 2009, roč. 45, č. 4, s. 727–752.
  Simonová, Natalie. Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti. Vývoj od počátku 20. století do současnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011.

  Další literatura bude doporučena během kurzu.

  • Podmínky zakončení předmětu

   Atestace: zápočet

   Podmínky atestace:

   • docházka,
   • závěrečný znalostní test (proběhne v prostředí e-learningu): obsah základní literatury a přednášek.   Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

   • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
   • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
   • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií,
   • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
   • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
   • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
   • This topic

    Aktualizace podmínek zakončení předmětu vzhledem k epidemiologickým podmínkám v ČR

    Aktualizace podmínek zakončení předmětu 2.5.2020; 17.4.2020.

    Zkoušení proběhne prostřednictvím testu v e-learningu.    E-mail k předmětu Sociologie výchovy - (OKN01O110A); 19.3.2020 20:54:08

    Vážené kolegyně a kolegové,

    v tomto mailu posílám obecné informace k opatřením, které se týkají změn průběhu výuky v předmětu Sociologie výchovy (OKN01O110A) v kombinované variantě v současné situaci. Nyní je do odvolání zrušena přímá výuka, a tudíž bude možná potřeba zvolit jiný postup práce. Jelikož naše společné setkání je ale naplánované na 17.04.2020, není třeba Vám zatím posílat informace k případným změnám výuky. Nikdo nyní nevíme, jak dlouho budou přijatá opatření platit.

    Případné informace tedy očekávejte cca 5 dní před plánovaným setkáním. Děkuji za pochopení.

    Opatrujte se.

    S pozdravem,

    Ondřej Lánský

    • Zápočtový test

     Zápočtový test. Dne 25.06.2020 od 18:00 do 19:00

     Pokyny:
     - od 18:00 je možné stáhnout zadání testu v docx souboru
     - do 19:00 je nutné řešení odevzdat prostřednictvím nástroje Odevzdání řešení a to ve formátu 2020-06-25_Příjmení_Záp
     - v případě problémů pište sem: ondrej.lansky@pedf.cuni.cz

    • Materiály - předepsaná četba

    • Tematický blok č. 1: setkání 17.02.2020

     Vyučující
     Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

     Témata
     Úvodní hodina. Seznámení s kurzem. Úvod do obecné sociologie.
     Sociální a historický kontext sociologie vzdělávání.
     Socializace, život jedince, rodina, výchova, gender atd.

     Texty
     Havlík, Radovan; Koťa, Jaroslav. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002, s. 11–24.
     Jarkovská, Lucie. Školní třída pod genderovou lupou. Sociologický časopis. 2009, roč. 45, č. 4, s. 727–752.

    • Tematický blok č. 2: setkání 17.04.2020

     Vyučující
     PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

     Témata
     Základní funkce školy a otázka kurikula.
     Vzdělanostní nerovnosti.
     Vzdělávání a hodnoty.

     Texty
     Illich, Ivan. Odškolnění společnosti. Polemický spis. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001, s. 15–31, 32–37 a 51–59.
     Simonová, Natalie. Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti. Vývoj od počátku 20. století do současnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, s. 116–139.
     Hamplová, Dana; Katrňák, Tomáš (eds.). Na vzdělání záleží: jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, s. 137–152.