Topic outline

 • General

  • Zde můžete diskutovat o otázkách týkajících se předmětu Úvod do didaktiky matematiky. Také sem můžete vkládat postřehy, které se nehodí do úkolů níže.

   Na každý dotaz či tematicky zaměřenou otázku vytvořte samostatné vlákno.

 • 1. Kurikulární dokumenty

  1. Přečtěte si článek K. Vlčkové o struktuře kurikulárních dokumentů v ČR. Na stránce http://www.nuv.cz/t/rvp si prostudujte strukturu RVP a s ním spojených dokumentů zde popsaných.

  2. Stáhněte Rámcové programy pro základní vzdělávání a Rámcové programy pro gymnaziální vzdělávání a prostudujte je z hlediska a) klíčových kompetencí, b) obsahu v oblasti Matematika a její aplikace.

  3. Stáhněte si Standardy v základním vzdělávání oblast Matematika a její aplikace: http://www.nuv.cz/t/zarazeni-standardu-do-rvp-zv . Prostudujte Standardy vzhledem k výše vybraným tématům a zamyslete se, jak Standardy doplňují či upřesňují RVP.

  • Nastudujte a zpracujte zvolené téma z oblasti RVP ZV a RVP GV (oblast matematiky, viz sekce témata úkolů).

   Nejprve popište, jaká je obecná struktura RVP, z jakých se RVP skládá částí a co je ve které popisováno. Zaměřte se především na část C. Porovnejte také RVP ZV a RVP GV.

   Následně popište, jaké výstupy a kompetence jsou po žácích požadovány v souvislosti se zvolenou oblastí matematiky. Můžete zahrnout i průřezová témata apod..

   Forma je textový soubor (souvislý text, odrážky, nebo jejich kombinace), úkol nahrajte do Moodle.

 • 2. Podpora učitele M

  Základní podporu učitelům matematiky přináší Jednota českých matematiků a fyziků a zejména její sekce Společnost učitelů matematiky (tzv. SUMA).

  1. Zjistěte, jaké časopisy JČMF pro učitele vydává.

  2. Zjistěte, jaké konference SUMA JČMF pro učitele organizuje. 

  3. Na této stránce si projděte některé odkazy na užitečné stránky z hlediska metodické podpory pro učitele. BUĎTE PŘIPRAVENI POPSAT MINIMÁLNĚ PĚT Z VÝŠE UVEDENÝCH ODKAZŮ NA PRVNÍM SPOLEČNÉM SETKÁNÍ, ZAMĚŘTE SE PŘEDEVŠÍM NA JEJICH KLADY A ZÁPORY.

  • Vyberte si časopis pro učitele matematiky (viz sekce témata úkolů) a popište jeho zaměření. Pro koho je časopis primárně určený, jaké se v něm objevují typicky články? Vyberte si z něj jeden libovolný článek, přečtěte jej a ve stručnosti ho popište.

   Forma je textový soubor (souvislý text, odrážky, nebo jejich kombinace), úkol nahrajte do Moodle.

 • 3. Výzkumy znalostí M

  Mezinárodní testování

  Pro mezinárodní testování v matematice PISA a TIMSS zjistěte:
  a) jejich cíl, b) cílovou skupinu, c) povahu použitých úloh, d) výsledky českých žáků.
  Soustřeďte se na výsledky žáků 2. stupně. Informace najdete na webu http://www.csicr.cz/.

  Přečtěte si článek M. Rendla a N. Vondrové: Kritická místa v matematice u českých žáků na základě výsledků šetření TIMSS 2007. BUĎTE PŘIPRAVENI O NĚM MLUVIT NA PRVNÍM SPOLEČNÉM SETKÁNÍ.

  Testování v ČR

  Prostudujte si zadání a výsledky jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia a čtyřleté střední školy v posledním zveřejněném roce na stránce www.cermat.cz. Vyberte minimálně tři úlohy, které vám přijdou něčím zajímavé A NAHRAJTE JE DO MOODLE (STAČÍ NAPŘ. PRINTSCREEN OBRAZOVKY). Seznamte se i s formátem a průběhem zkoušek.

  Proveďte totéž pro maturitní zkoušky. Vybrané úlohy buďte připraveni diskutovat na semináři.

  Prostudujte si některé výsledky národních srovnávacích zkoušek autorek E. Lesákové a E. Řídké. BUĎTE PŘIPRAVENI O NICH MLUVIT NA PRVNÍM SPOLEČNÉM SETKÁNÍ.

  • NAHRAJTE MINIMÁLNĚ TŘI ÚLOHY Z ŠETŘENÍ PISA A/NEBO TIMSS, KTERÉ VÁS ZAUJALY. NEZAPOMEŇTE POZNAMENAT, Z JAKÉHO ŠETŘENÍ A Z JAKÉHO ROKU ÚLOHY JSOU. DÁLE ÚLOHY KOMENTOVAT NEMUSÍTE, BUĎTE PŘIPRAVENI O NICH DISKUTOVAT NA SEMINÁŘI.

 • 4. Koncipování hodin M

  1. Přečtěte si článek J. Robové a V. Moravcové o vývoji matematického vzdělávání. 

  2. O různých didaktických teoriích, modelech a principech budeme mluvit na seminářích. webinářích?

  3. PŘEČTĚTE SI ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE O DIFERENCIACI VE VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI zde (S. 8-24) A PŘEČTĚTE SI ČLÁNEK O GRADOVANÝCH ÚLOHÁCH A JEJICH VYUŽITÍ zde. BUĎTE PRIPRAVENI O NICH DISKUTOVAT.

 • 6. Diskuze s hosty - ZRUŠENO :(

  Během semestru přijdou do semináře prezenčních studentů (čtvrtek od 14:25) dva hosté. Pokud chcete přijít, můžete (napište mi případně e-mail). O hostech si zjistěte základní informace a připravte si pro ně otázky do společné diskuze.

  Host 1:  učitel novic - Mgr. Hana Reslová (ZŠ Na Beránku)
  termín:
  pravděpodobně 16.4.
  témata k diskuzi:
   plánování výuky, hodnocení ve výuce, management v hodině M, 
  problémy začínajícího učitele, studium vs. praxe a další

  Host 2:  učitel profesionál - Mgr. Jana Hubená (SOŠ pro administrativu EU)
  termín:
  pravděpodobně 23.4.
  témata k diskuzi:
  plánování výuky, hodnocení ve výuce, management v hodině M,
  maturitní zkouška, přijímací zkoušky a další

  • Zamyslete se nad očekávanými problémy začínajícího učitele matematiky při nástupu do školy, případně nad vlastními problémy, pokud už učíte. Jako inspiraci můžete použít diskuze s hosty a další podněty ze seminářů.

   DALŠÍ MOŽNÁ TÉMATA:

   • problémy žáků druhého stupně v rámci opatření s koronavirem
   • domácí vyučování v rámci opatření s koronavirem.
   • práce učitele v rámci opatření s koronavirem

   Kromě obsahu bude hodnocena i gramatika a stylistická správnost. Rozsah eseje není stanoven.