Topic outline

 • Výběrová přednáška

  Výběrová přednáška seznámí s válečnými událostmi ve Skandinávii a v Československu. Válečné osudy obou regionů a jejich obyvatel představí prostřednictvím nového mezinárodního projektu o Češích nasazených v Norsku na nucené práce. Kurz umožní studentům nahlédnout do běžícího výzkumného projektu a podílet se na dílčích výzkumných úkolech dle svého zájmu (sběr pramenů, vyhledávání pamětníků, překlady svědectví, popularizace výzkumu). Na přednáškách vystoupí pozvaní historici z Univerzity v Trondheimu v Norsku a Univerzity v Odense v Dánsku. V rámci kurzu bude zorganizován jednodenní workshop se zahraničními hosty.

  Výběrový semestrální kurz je určen studentům bakalářského a magisterského studia Univerzity Karlovy v Praze. Přednášky budou vedené v češtině, přednášky zahraničních hostů pak v angličtině.

 • 1. Úvodní setkání na FF UK (4. 3. 2020)

  -Představení kurzu

  -Přestavení projektu

  -Představení vyučujících

  -Časový rozsah: 24 h výuky, 24 hodin úkoly, 32 hodin četba, 20 hodin přípravy na test/ZP

  -Atestace: docházka, úkoly: 6 x týdenní, 2x měsíční, prezentace 

  -Představení studentů
  Úkol:
  Přepsat 10 kartiček totálně nasazených /do excel tabulky do úterý do 12.00/, poslat Gábině Králové.
  Četba:
  1) Přečíst kapitolu o druhé světové válce z jedné z těchto publikací: 
  - Ivo T. Budil: Dějiny Skandinávie. Praha, Triton 2016

  - Steen Busck – Henning Poulsen (edd.) Dějiny DánskaNLN 2007

  - Markéta Hejkalová, Finsko, Praha, Libri 2003 (Stručná historie států) 

  - Miroslav Hroch – Helena Kadečková – Elisabeth Bakke, Dějiny Norska, Praha, NLN 2005

  - Eino Jutikkala – Kauko Pirinen, Dějiny Finska. Praha, NLN 2001

  - Jiří Štěpán. Švédsko, Praha, Libri 2010

  2) prozkoumat webovou stránku projektu: www.noraci.cz
  • 2. setkání: Distační výuka a organizace kurzu on-line PÁTEK 20. 3.

   - Představení distanční výuky

   - Rozdělení do rolí a týmů 
   Koordinace četby a výukových materiálů: Vendula
   Zápis z pondělní konzultace: Gabriela
   Koordinátor slovníčku terminologie: (rozhodneme v pondělí)

   Měsíční spíše dvouměsíční úkol:
   ZADÁNÍ: Zvolit si 8 jmen nasazených z databáze a vyhledat další informace (oslovit matriky, potomky aj.), ověřit české názvy u jmen, místa narození, vyhledat další informace jako bydliště, rodinný stav, děti, zaměstnání, vyhledat potomky, oslovit a poptat, zda mají uschované nějaké dokumenty, fotografie, co jim bylo vyprávěno..., zda docházeli na srazy v Havl. Brodě aj. Každá informace má smysl.

   Výběr jmen projednáme detailně na pondělní on-line konzultaci.
   VH pošle databázi nasazených K VÝBĚRU do pondělí.
   • 3. setkání přednáška s diskusí - on-line STŘEDA 25. 3.

    Přednáška přeložena na ČTVRTEK 26. 3. (od 9.10 hod) z důvodu výpadku elektřiny u přednášejícího.

    On-line přednášku povede dr. Zdenek Maršálek.

    Přednáška představí válečné události v Československu.

    Četba na tuto přednášku:

    1) Kokošková a kol: Pracovali pro třetí říši. Praha, 2011, 10 stran.

    2) Dějiny zemí koruny české II. Praha, Paseka, 2003, s. 201-248, 48 stran

    3) M. Hroch a kol. Dějiny Norska. Praha: NLN, 2005, s. 235-245, a s. 297-303 (k dispozici v Krameriu NKP), 18 stran

   • 4. setkání "Česko-skandinávské vztahy za 2. světové války"- on-line STŘEDA, přednáška s diskuzí 1. 4.

    Setkání povede dr. Zdenko Maršálek a dr. Vendula Hingarová.

    Přednáška představí česko-skandinávské vztahy za 2. světové války.

    Četba:

    1. Učebnice dějepisu pro střední školy v ČR, kapitola 2. sv. válka (ideálně vaše učebnice ze střední školy) 

    2. Učebnice dějepisu pro střední školy používaná v Norsku (vyhledáme a sdílíme).

    3. Četba odborné či popularizační publikace o válečných dějinách Skandinávie (či jednotlivých zemí) ve skandinávském jazyce (min. rozsah 100 stran). 

    Úkol:

    1. Vytvořit česko-norský/dánský-anglický slovníček válečné terminologie - (každý student zajistí z četby cca 30 pojmů/slovních spojení, reálií, za společný slovníček zodpovídají Václav a Tamara, kteří tvorbu slovníčku koordinují po celou dobu kurzu.
    2. Sepište klíčové válečné události, které reflektují české a norské (či jiné skandinávské) učebnice dějepisu (které klíčová události jsou pro Čechy a pro Nory/Skandinávce, jaké jsou tam průniky (např. jak vidíme my Mnichov, jak Norové duben 1940. Můžete pracovat ve dvojici.

   • This topic

    5. setkání (Středa 8. 4.) "Totální nasazení za války" - on-line přednáška s diskuzí

    Povede Vendula Hingarová a Zdenko Maršálek.

    1. Představení problematiky Čechů nasazených v Norsku

    2. Individuální příběhy zaznamenané v pamětech. 

    3. Prezentace Totálního nasazení ve dvou výstavách - v českém a norském kontextu

    Četba.

    1. Dějiny a současnost, tématické číslo Nucené práce pro Říši, číslo březen 2020. 10. stran (ke stažení dole).

    2. Katalog výstavy Grossraum. Organizace Todt. Oslo (v norštině i v angličtině). k dispozici na externím úložišti kurzu

    3. Katalog výstavy Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení obyvatelstva v letech druhé světové války, vyd. Státní ústřední archiv, 2004 (v Krameriu on-line). 90 s.

    4. pročíst paměti a vzpomínky nasazených (Viz dole)

    Úkol na přednášku:

    1. Zaznamenat z četby klíčové události pracovního nasazení v Československu a Norsku.

    2. Porovnat  prezentaci válečného nasazení  zpracované formou výstavy - česká a norská výstava. /viz katalogy/.

    3. Načíst paměti a svědectví nasazených. Student si vybere jedno svědectví, které pak v rámci druhého měsíčního úkolu přepíše a přeloží do skandinávského jazyka (na hodině stanovíme, kdo s kterým  svědectvím bude pracovat). Domlouvám spolupráci na překladu s norskou lektorkou.

   • 6. setkání (15. 4.) Válka ve skandinávském filmu, on-line přednáška s diskuzí

    Na toto setkání shlédneme 3-4 filmy, viz jednotlivé přednášky a během on-line konzultace budeme o filmech diskutovat.

    Konzultaci povede externí spolupracovnice Iveta Coufalová.

     

   • 7. setkání (22. 4.) Norsko za druhé světové války - on-line přednáška s diskuzi

    Přednáška norského historika prof. Hans Otto Frøland /NTNU, Institut současných dějin/. Přednáška bude v norštině.

    Diskutovat se bude především četba dvou posledních textů.

    .

    Úkoly a četba:

    1. Pročíst linky k výzkumnému norskému projektu Norge i total krig.

    The documentary:

    https://tv.nrk.no/program/kmte30000413

    with English text for Zdenko 😊:

    2.. Katalog výstavy Grossraum. (v externím úložišti)

    3. Článek v norštině od prof. Hans Otto Froland (viz dole) 

    4. Článek v angličtině od prof. Hans Otto Froland (viz dole)

   • 8. setkání (29. 4.) “Nucená práce v Norsku” on-line přednáška

    Přednášku přednese formou videokonference norský historik dr. Gunnar Hathlehold (NTNU, Vojenský ústav v Oslo).

    Gunnar je norským expertem na válečné dějiny a napsal obsáhlou studii o nucené práci zahraničních nasazených v Norsku.

    Četba:

   • 9. setkání (6. 5). Projektová grantová žádost (možnosti a příklady)

    Přednáška představí, jak můžeme rozvinout naše výzkumné zájmy do vědeckých grantových projektů. Budeme debatovat, jak můžeme získat financovaní pro studentské projekty. Značná část financování vědy a kultury je závislá na externím financováním a na přednášce budeme diskutovat, jak proniknout i do této disciplíny, na které stále více závisí práce badatelů, překladatelů a kulturních pracovníků.

    Zaměříme se na také na otázku, které projektové činnosti jsou více relevantní  v dnešní době ovlivněné pandemickými opatřeními a restrikcemi v cestování, bádání v archivech aj. 

    ÚKOL:

    Studenti si připraví grantovou žádost na studentský výzkumný projekt týkající se našeho kurzu - podle parametrů studenského výzkumu 

    viz Vyhlášení 2. ročníku soutěže o podporu pregraduální studentské vědecké činnosti

    Od Vás budeme do středy 6. 5.  potřebovat:

    1) jednostránkový popis projektu

    2) návrh rozpočtu projektu.

    Žádat lze o podporu až do výše 50 000 Kč

    Na hodině si pak zhodnotíme jednotlivé návrhy a budeme se učit, jak efektivně psát žádosti,jaké informace jsou žádoucí, jaké výstupy slibovat a jak se orientovat v grantových výzvách.

    Vaše zkušenosti budou velice vítané!

   • 10. setkání (13. 5.) Další Češi ve Skandinávii za 2. Světové války - on-line přednáška s diskuzí

    Přednáška představí na pozadí historických událostí osudy několika skupin Čechoslováků, kteří během války žili ve Skandinávii.

    1) čeští židé v Norsku

    • SKJÆRAASEN, Magne. Lékař pro život: příběh Lea Eitingera. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2012. 223 s. 
    • MALT, Ulrik Fredrik a Miluše JUŘÍČKOVÁ. Leo Eitinger - život a dílo: studie k česko-norským kulturním vztahům. Boskovice: Albert, 2016. s. 32.

    • Juřičková, Miluše. Památník v našich srdcích. Odd Nansen a česko-norské vztahy. IN: Dějiny a současnost 1/2020. Dostupné zde 
    • transport 37  českých a slovenských dětí do Norska: Sigrid Helliesen Lund,  Alltid underveis. Oslo: Tiden, 1981. on-line na nb.no
    • svědectví Hany Adlerové (rozhovor v Paměti národa). Přístup zde.
    • Výstava v bývalé káznici a pracovním táboře Falstad (Norsko)

    2) vojáci čs. armády (představitelé čs. armády,  vojenští atašé, repatriační důstojníci po válce) a vojáci jiných armád (čs. občané ve službách spojeneckých armád (cizinecká francouzská legie, polská jednotka), zajatci Rudé armády (Volyňští Češi mobilizovaní do Rudé Armády)

    •    archivní materiály (kontaktujte ZM)

    3) vojáci čs. původu ve službě ve Werhmachtu

    • svědectví vojáka Kriegsmarine Bedřicha Kudláčka - viz Paměť národa 
    • svědectví Josefa Nosiadka z Hlučínska, které musel narukovat do Wehrmachtu - viz Paměť národa
    • zpráva o vojákovi ve werhrmachtu v Norsku,  bratr paní Gertrudy Jurečkové z Hlučínska - viz Paměť národa
    • archivní materiály (kontaktujte VH)

    4) političtí exulanti po Mnichovu 

    • En meddelelse 1938 - 1948 - 1968 : utgitt at Tsjekkisk-Norsk Forum for a minnes immigrasjonsbøolgene fra Tsjekkoslovakia til Norge i dette århundre, Oslo,  1998. (Dostupné v NKP)

    5) krajané (usedlí ve Skandinávii před válkou)

    6) československá židovská mládež v Dánsku (osudy a pátrání Judity Matyášové)

    • Matyášová, J. Přátelství navzdory Hitlerovi. Osudy českých dětí, které za války uprchly do Dánska a setkaly se po 70 letech. Praha: Mladá fronta 2014.

    Úkol:

    • připravit krátkou ústní prezentaci (5-10 minut) z četby o vybrané skupině Čechů či Slováků ve Skandinávii 

    Četba:

    • student načte  3 materiály/publikace či jejich část týkající se Čechů v Norsku (celkem v rozsahu min. 100 stran).

     

     

   • 11. setkání (21. 5.) přednáška _ Téma války ve skandinávské literatuře

    Přednáška s diskuzí představí několik klíčových děl skandinávské literatury, které čerpají ze druhé světové války.

    Četba:

    Edvard Hoem: Příběh mé matky a otce. Praha, Kalich, 2006, přeložila J. Vrbová.