Topic outline

 • Mimoumělecké estetično II.: Les, zahrada, město

  Stejně jako les, tvoří zahrada i město archetypální formy lidského bytí ve světě. V rámci kurzu Mimoumělecké estetična II. se v letním semestru 2019–2020 zaměříme – v přednášce i v seminářích – na komparativní prozkoumávání estetické dimenze těchto forem zkušenosti a života. Propojující linií bude tradice tzv. estetiky chůze (pedestrian aesthetics), tedy chůze lesem, chůze zahradou a chůze městem.

  Přednáška: V rámci přednášky bude sledována naznačená posloupnost témat, a to prostřednictvím vybraných exkurzů ke klasikům tzv. "lesní", "zahradní" či "městské" literatury. Ústřední otázky přednáškového cyklu znějí: (1) V čem je estetická zkušenost lesa, zahrady či města specifická? (2) Jakým způsobem se tyto specifické estetické zkušenosti navzájem odlišují a v čem jsou si podobné? (1) Jaký je vztah těchto estetických zkušeností ke zkušenostem uměleckých děl, ať už výtvarných, hudebních, lietarárních či jiných, v čem jsou si blízké a v čem se odlišují?

  Kurz Mimouměleckého estetična II. volně navazuje na kurz Mimoumělecké estetično I., absolvování ME I. však není pro ME II. podmínkou. 

  Atestace: V letním zkouškovém období budou vypsány 3 termíny ústní zkoušky. Ústní zkouška probíhá na základě přednáškového cyklu a studia povinné a doporučené literatury. Ke každému z témat budou formulovány dvě až tři otázky, student či studentka potom u ústní zkoušky odpovídá na tři z těchto otázek, z nichž jedna je volitelná.

  Povinná literatura je uváděna vždy u jednotlivých témat, doporučená literatura bude doplňována v průběhu letního semestru zde v Moodlu (viz níže).

  ÚPRAVA POŽADAVKŮ NA ATESTACI A HARMONOGRAM ATESTACÍ V LS 2020

  ATESTACE

  V SISu byly vypsány 3 termíny pro spojenou atestaci z Mimouměleckého estetična II. (AES100124):

  • 16. 6. 2020, 9:00 do 11:00, C426
  • 24. 6. 2020, 9:00 do 11:00, C426
  • 30. 6. 2020, 9:00 do 11:00, C426

  Obě atestace v rámci kurzu (Zp+Zk) budou spojeny do jednoho písemného testu, který bude obsahovat zápočtovou část (7 kratších otázek) a zkouškovou část (3 otázky), obojí dohromady max. na 1,5 hodiny. Kapacita pro jeden termín je 10 lidí. Písemná atestace je prozatím rozvrhována do naší učebny (C426). Pokud by se nemohl někdo přímo dostavit, nacházel se v zahraničí, nebo by nechtěl riskovat, nechť se ozve via email, bude vypsán ještě distanční termín realizovaný prostřednictvím Moodlu.

  V tomto profilu se nacházejí všechny texty redukovaného programu přednáškového cyklu, ke každému tématu jsou doplněny dvě až tři otázky níže je též vyvěšena vzorová podoba složeného testu. Ze seminárních otázek je třeba správně odpovědět nejméně 5 ze 7, z přednáškových témat je třeba správně odpovědět nejméně 1 ze 3 (Hodnocení: 1 správně=dobře, 2 správně=velmi dobře, 3 správně=výborně).

 • 1. José Ortega y Gasset: Kolik stromů dělá les?

 • 2. Gaston Bachelard: Nezměrnost lesa

 • 3. Henry David Thoreau: Podzimní barvy

 • 4. Howard P. Lovecraft: Les a hrůza

 • 5. David E. Cooper: Filozofie zahrad a prožitek štěstí

 • 6. Karel Čapek: O životě zahradnickém

 • 7. Michel de Certeau: Chůze městem