Topic outline

 • General


  Kurz seznámí studenty s kvalitativní výzkumnou metodologií zaměřenou na analyzování veřejného a politického diskurzu, např. při zkoumání historie a současnosti sociálních a veřejných politik a institucí. Seznámí studenty a studentky s různými typy a přístupy diskurzivní analýzy, zaměří se zejména na tzv. frame analysis / analýzu rámců. Analýza rámců může být aplikována na různé typy textových dokumentů (novinové články a jiné mediální produkty, politické a parlamentní debaty, přepisy rozhovorů, odborné texty atd.). Studenti a studentky budou provedeni jednotlivými kroky analýzy za využití výpočetní techniky pro kvalitativní analýzu.

  • Každý tým připraví prezentaci, kde představí hlavní a vedlejší identifikované rámce, jejich charakteristiky, případně časový vývoj, kdo je kdy a kde využíval (ideálně i se zamyšlením, s jakými účinky a důsledky). Nahrajte prosím tuto prezentaci každý za sebe zde do Moodlu, ať vidím, že máte splněno. Kdo nepracoval v týmu a chce zápočet, připraví takovouto prezentaci individuálně a také nahraje do Moodlu. Za splnění všech úkolů zapíšu zápočet.

 • Co je to diskurz? Teorie, přístupy

  Michel Foucault: diskurz a moc, dominantní a subverzivní diskurzy, pravda. Norman Fairclough: diskurz jako jazyk odrážející řád ve společnosti a utvářející společnost. Van Leeuwen, Mehan: diskurz jako nástroj konstrukce sociální reality. Další.

 • Jak se dá diskurz zkoumat? Konverzační analýza

  Zdroje analýzy diskurzu. Různé přístupy – konverzační analýza; kritická diskurzivní analýza. Jonathan Potter a Margaret Wetherell – diskursivní psychologie. Analýza politického diskurzu (Paolo Donati).

 • Kritická diskurzivní analýza

  Přístupy kritické diskurzivní analýzy. Norman Fairclough, Teun Van Dijk. Teoretická východiska, metody, analýza sémantických a rétorických strategií. Příklady.

 • Diskurzivní rámce a analýza rámců

  Rámce a analýza rámců – teorie. Erving Goffman. Různé typy rámců. Různé typy diskurzů. Diskurzivní strukturní rámce a rámce vyššího řádu (kulturní rámce, Kimberly Fisher). Rámce a ideologie. Kumunikační a koordinační diskurz (Vivian Schmidt). Rámce a studium sociálních hnutí. David Snow, Robert Benford a William Gamson. Resource mobilisation approach.

 • Analýza rámců – fáze výzkumu, postupy, výběr textů

  Paolo Donati – analýza politického diskurzu. Identifikace rámců, název rámce. Vztahy mezi rámci. Dominantní  rámec a další rámce. Aktéři v diskurzu. Resonance mezi rámci, resonance s širším ideologickým systémem. Praktická část: výběr textů pro modelovou analýzu.

 • Diskurz a sociální média

  Jak analyzovat debaty odehrávající  se v on-line prostoru a na sociálních médiích?

 • Program Atlas.ti

  Program Atlas.ti – představení, základní funkce, přínos pro kvalitativní výzkum. Primární dokumenty, editace dokumentů, rodiny dokumentů, různé druhy dokumentů. Praktická část: nahrání textů, vytvoření hermeneutické jednotky.

  Zde stručný úvod:

 • Analýza v programu Atlas.ti

  Vytváření citací. Textové, grafické, multimediální citace. Vytvoření kódů, kódování. Superkódy. Memos – vytváření poznámek. Praktická část: vytváření citací, kódování.

  Na tomto odkazu najdete videomanuál, který ukazuje, jak vytvářet kódy a kódovat v Atlasu:


  A zde manuál, jak s kódy následně pracovat:

 • Analýza v programu Atlas.ti III

  Analýza – kategorie, systémy argumentů. Vytvoření seznamů citací pro daný kód. Sítě – network views. Praktická část: vytvoření seznamu kódů. Praktická část: Kódování, vztahy mezi kódy. Vytvoření síťového náhledu. Rodiny, hyperlinky, superkódy. Praktická část: rozdělení dokumentů do rodin.

  Zde je videomanuál, jak vytvářet v Atlasu skupiny objektů:

  A zde je stručné uvedení do vytváření síťových náhledů:

 • Diskurzivní institucionalismus

  Využití diskurzivní analýzy při zkoumání vývoje institucí: diskurzivní institucionalismus.