Topic outline

 • General

  Zvládnutí pragmatické dimenze komunikace jako základní předpoklad pro úspěšnou komunikaci.

  Seznámení se se základními komunikačními principy (princip kooperační, zdvořilostní, manipulační).

  Vývoj pragmatické kompetence dítěte vzhledem k věku.

  Realizace základních zdvořilostních návyků u dětí a jejich chápaní zdvořilosti.

  Vztah verbálního a neverbálního vyjadřování v komunikaci dětí, důležitost vnímání neverbálního sdělení.

  Vliv kontextových faktorů (uspořádání prostoru, chronemika, charakteristika komunikantů) na interpretaci sdělení.

  Práce s jazykovými ukázkami z prostředí mateřské školy a jejich interpretace.

  Literatura: 

  DOHERTY-SNEDDON, G. Neverbální komunikace dětí: jak porozumět dítěti z jeho gest a 

  mimiky. Praha: Portál, 2005.

  HOFFMANNOVÁ, J.: Jsou k sobě učitelé a žáci vždy zdvořilí? Český jazyk a literatura, 45,

  1994/1995, s. 202–209.

  CHEJNOVÁ, P. Didaktické transformace pragmalingvistických témat. Praha: PedF UK, 2010.

  KŘIVOHLAVÝ, J.; MAREŠ, J.: Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.

  MACHOVÁ, S.; Šamalová, M. (Eds.) Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace.

  Praha: PedF UK, 2007.

  SAICOVÁ ŔÍMALOVÁ, L. Pragmatika. Praha: Karolinum, 2014.

  SLANČOVÁ, D. Reč autority a lásky: reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa –

  opis registra. Prešov:  FF Prešovskej univerzity, 1999.

  VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000.

 • Téma 1

  Vymezení pragmatiky, role pragmatiky v komunikaci.

  Důležitost pragmatické dimenze pro úspěšnou komunikaci.

   

 • Topic 2

  Pragmatická analýza textu psaného, mluveného se zaměřením na texty

  produkované v prostředí mateřské školy.

  • Chejnová, Pavla: Didaktické transformace pragmalingvistických témat. Praha: Pedagogická fakulta UK. Text s ukázkovou analýzou. 

 • Topic 3

  Vliv kontextu a charakteristiky komunikantů na komunikát se zaměřením

  na věkovou charakteristiku komunikantů a jejich mentální vyspělost.

  • Chejnová, Pavla: Jazykový vývoj u dítěte - interaktivní skripta. Kapitola 11: Nabývání pragmatické kompetence. Skripta obsahují interaktivní úlohy. 

 • Topic 4

  Zdvořilostní princip verbální komunikace. Zdvořilost, její kulturní zakotvenost,

  její jazykové formy.

  • Připravte výukovou situaci, v níž se s dětmi budete zaměřovat na rozvoj zdvořilosti. Pokud budete mít příležitost, výuku realizujte a do seminární práce zahrňte reflexi. Přípravu odevzdejte včetně všech materiálů, které jsou pro realizaci výukové situace potřeba. 

 • Topic 5

  Kooperační princip verbální komunikace a jeho každodenní narušování. 

  • Prezentace obsahuje témata kooperační princip a zdvořilostní princip.

 • Topic 6

  Nadsázka, mnohomluvnost, nepřesnost a lež v řeči předškoláka.

  Neporozumění indirektním řečovým formám v důsledku nízkého věku adresáta.

  • Pozorování v mateřské škole. Zachycujte typické projevy předškoláků, které se týkají pragmatické dimenze, tj. kooperačního principu, zdvořilostního principu, lží, nadsázky, nepřesností ve vyjadřování apod. Shrňte formou písemné práce, uveďte příklady ke každému jevu. 

 • Topic 7

  Manipulativní princip verbální komunikace. Manipulace dětmi předškolního věku.

  Zneužívání dětí pro manipulaci rodiči. Etika argumentace.

  • Chejnová, Pavla. Didaktické transformace pragmalingvistických témat. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2010. Text s úlohami. 

 • Topic 8

  Gender ve třídním kolektivu, legislativa regulující užívání jazyka z hlediska genderu.

  • Chejnová, Pavla. Didaktické transformace pragmalingvistických témat. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2010. Text s úlohami. 

 • Topic 9

  Neverbální komunikace ve vztahu k verbálnímu vyjadřován se zřetelem k odlišnosti v neverbální komunikaci dětí. 

  • Chejnová, Pavla. Didaktické transformace pragmalingvistických témat. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2010. Text s úlohami.