Topic outline

 • General

  Předmět navazuje na poznatky z psycholingvistiky získané v bakalářském studiu a významně je prohlubuje. Cílem předmětu je seznámit studenty se zákonitostmi produkce a percepce lidské řeči. Studenti si osvojí poznatky o vývoji kognice ve vztahu k řečovému vývoji v různých věkových obdobích. Seznámí se s nejnovějšími poznatky z psycholingvistiky, které se vztahují k vrozenosti jazyka, a se současnými psycholingvistickými paradigmaty a argumentací. Osvojí si současné poznatky týkající se specifik lidského jazyka, mentálního lexikonu a mentální gramatiky.

  Literatura:

  ALTMAN, F. Výstup na babylonskou věž. Otázky jazyka, mysli a porozumění.

  Praha: Triáda, 2005.

  FERNÁNDEZ, E. M.; CAIRNS, H. S. Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum, 2014. 

  KARMILOFF, K; KARMILOFF-SMITH, A. Pathways to language. From fetus to adolescent. Harvard University Press: Cambridge, Mass., 2002.

  LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002.

  PINKER, S. Jazykový instinkt. Praha: Dybbuk, 2010.

  PRŮCHA, J. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha. Grada, 2011.

  SMOLÍK, F.; SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada, 2014. 

  STERNBERG, R. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2009.

 • Topic 1

  Specifika psycholingvistického přístupu k analýze jazykových jevů, živá psycholingvistická paradigmata.

  Studijní literatura:

  FERNÁNDEZ, Eva M. – CAIRNS, Helen Smith. Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2435-8. Kapitola 1, Výchozí pojmy, s. 15–33.

  ČERMÁK, František: Jazyk a jazykověda. Praha: Pražská imaginace, 1997. ISBN 80-7110-183-4. (či pozdější vydání), kapitola Jazyk a vědomí: Psycholingvistika, s. 62–71.

 • Topic 2

  Mentální struktury individua spjaté s řečovou činností, mentální encyklopedie, mentální slovník, mentální gramatika.

 • Topic 3

  Řečový mechanismus člověka, mentální průběh produkce a percepce textů a jeho modelování.

  Studijní literatura:

  Produkce:

  FERNÁNDEZ, Eva M. – CAIRNS, Helen Smith. Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2435-8. Kapitola Mluvčí: Produkce řeči, s. 125–154.

  KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – PLESKALOVÁ, Jana (eds.) Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002, ISBN 80-7106484-x, hesla aktivace; kognitivní báze; mentální slovník; modelování řečové komunikace; produkce řeči.

  Percepce:

  FERNÁNDEZ, Eva M. – CAIRNS, Helen Smith. Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2435-8. Kapitoly Posluchač: Percepce řeči a lexikální přístup, s. 155–184, Posluchač: Strukturní zpracování, s. 185–211.

  KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – PLESKALOVÁ, Jana (eds.) Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002, ISBN 80-7106484-x, hesla porozumění řeči; poruchy řeči; inference.

  Doporučená literatura:

  ALTMANN, Gerry T. Výstup na babylonskou věž: otázky jazyka, mysli a porozumění. Praha: Triáda, 2005. ISBN 80-861-3870-4, kapitoly Uspořádání slovníku, s. 67–77, Jak slova nakonec nacházíme, s. 78–98.

  • Specifika lidské komunikace v porovnání s komunikací zvířat

 • Topic 4

  Jazyk a kognice, metafora jako projev ekonomie myšlení.

  • Chejnová, Pavla: Didaktické transformace pragmalingvistických témat. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2010. Kapitola Exkurz do kognitivní lingvistiky obsahuje text, úlohy s řešením a další doporučenou literaturu. 

  • Chejnová, Pavla: Semantic prototype in the Czech culture. Acta academica karviniensia 2011, 11(2):57-65

 • Topic 5

  Akvizice mateřštiny z hlediska různých typologií jazyků, učení se cizímu jazyku, bilingvismus.

  Doporučená literatura:

  PRŮCHA, Jan. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3603-7, s. 17–92, dále s. 161–176.

  Doporučená literatura pro zájemce o hlubší proniknutí do problematiky:

  KARMILOFF, Kyra a KARMILOFF-SMITH, Anette. Pathways to language. From fetus to adolescent. Harvard University Press: Cambridge, Mass, 2002. ISBN 978-0674-00-8359.

  SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Když začínáme mluvit...Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte. Praha: FF UK, 2013. ISBN 978-80-7308-482-0.

  SLANČOVÁ, Daniela (ed.). Štúdie o detskej reči. Prešov: FF Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. ISBN ISBN 978-80-8068-701-4.

  • Chejnová, Pavla: Jazykový vývoj u dítěte. Interaktivní skripta obsahují text a sady interaktivních úloh s řešením.