Topic outline

 • Sylabus

  pořadí

  datum

  název

  příprava

  přednášející

  probíraná látka

  1.

  8/10

  Úvodní hodina: seznámení s obsahem kurzu a atestací; základní koncepty.

  EASA, 2016. Proč je dobré mít antropologii.

   

  • Cíle kurzu.
  • Forma kurzu.
  • Organizace kurzu.
  • Atestace.
  • Antropologie (kulturní relativismus, etnografie, komparace) a zdraví, těla a medicíny.

  Etnomedicína

  2.

  15/10

  Etnomedicína a kořeny medicínské antropologie.

   

  Bowie, F. 2018. Antropologie náboženství. Portál. (118-122 Kosmologie; 209-221 Čarodejnictví)

   

  • Úvod do antropologie medicíny/ zdraví.
  • Základní typologie medicín.
  • Etnomedicína (příklad výzkumu Azandů E. E. Pricharda).
  • Kosmologie.
  • Ontologie.
  • Epistemologie.

  3.

  22/10

  Āyurveda jako etnomedicína

  Film: Pan, 2001. Ájurvéda – umění bytí.

  Souček, I. 2017.  Obraz Indickej medicíny: Od koloniálnej minulosti po současnosť. Cargo 1–2/2017, pp. 35–49.

   

  • Medicínský systém.
  • Ontologie a epistemologie těla v ájurvédě.
  • Léčba v ájurvédě.
  • Vztah léčeného a léčícího.
  • Ájurvéda tradiční, moderní a globální v geopolitickém kontextu.
  • Dokument jako způsob konstrukce a prezentace vědění.

  4.

  29/10

  Biomedicína jako etnomedicína

  Mol, A., Law, J. 2003. Vtělené jednání, zjednávání těla.  Biograf (31): odst: 1-8. (1-10 odst.)

  Souček, I., 2015. Komplementárna a alternatívna medicína v teórii a praxi. PhDr. Milan Štefanko – IRIS. (30-35 Člověk z perspektívy „západnej“ medicíny)

  Good, B. 1994. Medicine, rationality, experience. Cambridge University Press. (s. 65-87 How medicine constructs its object)

  • Biomedicína.
  • Ontologie a epistemologie v biomedicíně.
  • Biomedicína jako dominantní přístup zacházení s tělem v historickém kontextu.
  • Léčba v biomedicíně.
  • Vztah lékaře a pacienta.

  5.

  5/11

  Medicínský pluralismus v subsaharské Africe

  Kamila Axmanová

  • Medicínský pluralismus.
  • Koexistující kosmologie v subsaharské Africe.
  • Léčba optikou léčeného.
  • Léčba optikou léčícího.
  • Etnografie zacházení se zdravím v nezápadním terénu.

  Komplementární, alternativní medicíny a (nové) spirituality

  6.

  12/11

  KAM v České republice

  Křížová, E. 2015. Alternativní medicína v České republice. Karolinum. (s. 20-39 Co je nekonvenční (komplementární a alternativní) medicína a čím se vyznačuje.

  Pološero ČT: Nekonvenční medicína.

  • Typologie KAM.
  • Alternativní medicína
  • Komlpementární medicína.
  • Tradiční medicína.
  • Lokální kontext fungování KAM v ČR.
  • Sociologie vs. Antropologie medicíny.
  • Proč se lidé obracejí ke KAM?

  7.

  19/11

  Etnografie ájurvédy v ČR

  Wolfová, A. 2017. Dělání ájurvédských těl. Cargo (1-2), 51-70. 

   

  • Ájurvéda v ČR.
  • Výzkum ájurvédy (jako transplantu tradiční medicíny) v evropském kontextu.
  • Ontologie a epistemologie v ájurvédě 2.
  • Vztah léčícího a léčeného v kontextu ČR.
  • Laická odbornost: proměna rozumění a zacházení s vlastním tělem.

  8.

  26/11

  New age a nové spirituality

  Kostićová, Z.M, 2020. Premiér Babiš a alternativní spiritualita.  https://denikreferendum.cz/author/1879

  Vrzal, 2011. Kritika konceptu New Age. Sacra (9), 54-64.

  • New Age
  • Ontologie a epistemologie v New Age.
  • Vztah léčeného a léčícího.
  • New Age jako nástroj upevnění stávajícího mocenského uspořádání i jako nástroj emancipace.
  • New Age jako komodita
  • KAM jako ideologie

  9.

  3/12

  Léčení v šamanismu

  Bowie, 2008. Antropologie náboženství. (s. 183 – 205 Šamanismus)

  Helena Dyndová
  • konstrukce západního obrazu šamanismu
  • Kosmologie v šamanismu.
  • výzkumu šamanismu v ČR + příklad léčby
  • Léčba optikou šamana: reinterpretace příběhu nemoci
  • Léčba optikou léčeného: prožívání rituálu
  • podmínky úspěšné léčby

  10.

  10/12

  Léčení v čarodejnictví/ andělské spiritualitě v ČR

  Tesárek, 2017. Hra o duši. Biograf, 85-95, s. 87-97.

  Jan Tesárek

  • Soudobé čarodejnictví.
  • Ontologie a epistemologie těla v čarodejnictví.
  • Léčba v čarodejnictví optikou?
  • Výzkumník jako praktik: výzkum čarodejnictví prostřednictvím autoetnografie.
  • Legitimita zkoumání alternativ ve vědě.

  Vztah biomedicíny a jejích alternativ

  11.

  17/12

  V moci ďábla: mezi psychiatrií a pastorací

  Film: Derrickson, 2005. V moci ďábla

  Konopásek, S., Paleček, J. 2007. V moci ďábla: Exorcismus věřícnýma očima. Biograf (40-41), 145-178.

   

  • Psychiatrie jako aplikovaná moderní věda
  • Psychiatrie jako etnomedicína
  • Ontologie a epistemologie v psychiatrii a v katolictví.
  • Legitimita a moc v alternativních přístupech k zacházení se zdravím a tělem.

  12.

  7/1

  Shrnutí, prezentace závěrečných prací

   

 • Formální povinnosti pro splnění kurzu

  podmínka:
  • Účast na hodinách min. 70%.
  • Aktivní participace v hodinách/ moodle diskusích (20 % známky).
  • Závěrečná písemná práce/ Ppt prezentace (80 % známky).
  • deadline vložení práce do moodle: 6.1.2020
  • téma + zdroj + bibliografie odborné literatury nutno nahrát do moodle (do 26.11!!!)...finální verze tématu + bibliografie do 17.12.2020
  • vztažena minimálně ke dvěma odborným titulům z oblasti antropologie či kvalitativní sociologie (min. 1 z povinné či doporučené literatury kurzu)

  design:

  •5-7NS/ 6-9 slidů: pojednání jednoho z "alternativních" způsobů zacházení se zdravím za využití odborné antropologické či sociologické literatury.

  •ARGUMENTY MUSÍ BÝT ZAKOTVENÉ V LITERATUŘE - pozor na plagiátorství!!!! - Přečtěte si manuál, jak citovat: https://kuk.muni.cz/animace/eiz/pdf.php?file=publikacni_etika/citace.pdf , nebo shlédněte prezentaci: https://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/bibliografick-citace-podle-iso-690

 • 1. Antropologie a zkoumání zdraví, medicín a těl

  Přečtěte si:

  EASA, 2016. Proč je dobré mít antropologii.

  Otázky k četbě:

  Uvažuj o principech antropologie ve vztahu k tématům zdraví/ těl/ medicín.

  • Co znamená uvažovat o medicínách/ tělech/ zdraví z pozice kulturního relativismu?
  • Jak se v antropologii typicky způsoby zacházení se zdravím/ medicínami/ těly zkoumají (vs. v přírodních vědách)?
  • K čemu je komparace různých způsobů dosahování zdraví/ zacházení s těly a praktikování medicín?
  • K čemu je zapotřebí antropologie medicíny/ zdraví/ těla?
 • 2. Etnomedicína a kořeny medicínské antropologie

  povinná četba (resty z minula): EASA, 2016. Proč je dobré mít antropologii.

  doporučená četba: Bowie, F. 2018. Antropologie náboženství. Portál. (118-122 Kosmologie; 209-221 Čarodejnictví)

  příprava:

  Uvažuj o principech antropologie ve vztahu k tématům zdraví/ těl/ medicín.

  • Co znamená uvažovat o medicínách/ tělech/ zdraví z pozice kulturního relativismu?
  • Jak se v antropologii typicky způsoby zacházení se zdravím/ medicínami/ těly zkoumají (vs. v přírodních vědách)?
  • K čemu je komparace různých způsobů dosahování zdraví/ zacházení s těly a praktikování medicín?
  • K čemu je zapotřebí antropologie medicíny/ zdraví/ těla?
 • 3. Āyurveda jako etnomedicína

  Příprava:

  • Podívejte se na film: Pan, 2001: Ájurvéda - umění bytí.
  • Při sledování filmu, uvažujte o tom:
   • Jaká kosmologie rámuje Āyurvedu?
   • Jaká je povaha těla/ nemoci v Āyurvedě a jak je můžeme poznat? (Co tělo/ nemoc je? Jak fungují? Jaká je příčina nemoci?)
   • Jaký je vztah léčeného a léčícího v Āyurvedě?
   • Jakým způsobem dokument Āyurvedu vykresluje?
  • Doporučená četba: Souček, I. 2017: Obraz Indickej medicíny: Od koloniálnej minulosti po současnosť. Cargo 1–2/2017, pp. 35–49.

 • 4. Biomedicína jako etnomedicína

  Příprava:

  • Přečtěte si povinně
   • Mol, A., Law, J. 2003. Vtělené jednání, zjednávání těla.  Biograf (31): odst: 1-8. (1-10 odst.)
   • Souček, I., 2015. Komplementárna a alternatívna medicína v teórii a praxi. PhDr. Milan Štefanko – IRIS. (30-35 Člověk z perspektívy „západnej“ medicíny)
  • doporučuje
   • Good, B. 1994. Medicine, rationality, experience. Cambridge University Press. (s. 65-87 How medicine constructs its object)
  • Na základě četby vymyslete:
   • jak byste definovali biomedicínu jako etnomedicínu? - Jaké jsou kulturně specifické aspekty medicíny?
    • Jaká kosmologie rámuje biomedicínu?
    • Jaká je povaha těla/ nemoci v biomedicíně a jak je můžeme poznat? (Co tělo/ nemoc je? Jak fungují? Jaká je příčina nemoci?)
    • Jaký je vztah léčeného a léčícího v biomedicíně?
 • 5. Medicínský pluralismus v subsaharské Africe

  shlédněte video:

  přečtěte si: Mildnerová, K. 2008. Nástin společných aspektů afrického tradičního léčitelství bantuské oblasti. Antropowebzin (1-2), str. 11-12.

  otázky k četbě/ videu:

  • Co je medicínský pluralismus na příkladu zacházení se zdravím v rámci subsaharské Afriky?
  • Jaká je povaha nemoci v rámci popisovaného afrického léčitelství?
  • Jaká je povaha léčby?
  • Kdo může léčit?
  • Jaký je vztah mezi léčeným a léčícím?
 • 6. KAM v České republice

  Přečtěte si:

  Křížová, E. 2015. Alternativní medicína v České republice. Karolinum, Praha. (povinně 108-115)

  Otázky k četbě:

  • V rámci jaké sociálněvědní disciplíny je text zpracován (vs. text od Mildnerové)?
  • Na základě jakých typů dat vytvořených jakými metodami autorka argumentuje?
  • Jaké uvádí Křížová důvody proč se lidé v řešení zdravotních obtíží obrací mimo vědeckou medicínu?
  • Jak Křížová kontextualizuje nárůst popularity KAM z hlediska přechodu společností k (reflexivní/ pozdní) modernitě?
  • Jakým způsobem uvažuje Křížová o efektivitě KAM (na základě jakých typů výpovědí)?

  Na základě četby sledujte jeden díl pořadu z produkce České televize:

  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-polosero/218562222000010-polosero-nekonvencni-medicina/

  A zamyslete se nad tím, jak byste na základě pořadu odpověděli na poslední tři otázky (výše).

 • 7. Etnografie Ájurvédy v České republice

   Přečtěte si: doporučeně
  • Wolfová, A. 2017. Dělání ájurvédských těl. Cargo (1-2), 51-70. 
   Otázky k četbě
  • Na základě jakých výzkumných metod a jakých typů dat je ájurvéda v textu pojednána?
  • Jaký je vztah mezi léčeným a léčícím představený v textu? (možno uvažovat v termínech autonomie, informovanosti, autorizace vědění)
  • Proč není ájurvéda v textu tematizovaná jako (byť alternativní) medicína?
  • Jaké oblasti života dle textu ájurvéda ovlivňuje?
  • Jakým způsobem formuje ájurvédská praxe zacházení s tělem?

 • 8. New Age a nové spirituality

  Přečtěte si:

  Kostićová, Z.M, 2020. Premiér Babiš a alternativní spiritualita.  https://denikreferendum.cz/author/1879

  Vrzal, 2011. Kritika konceptu New Age. Sacra (9), 54-64.

  Otázky k četbě:

  • V rámci jaké disciplíny a na základě jakých zdrojů je text zpracován?
  • Jaká je "úzká" a "široká" Vrzalova definice New Age?
  • Jak je v textu definovaná spiritualita?
  • Jak je v textu definované lidové náboženství?
  • Jaký je dle Vrzala vztah mezi New Age, spiritualitou a lidovým náboženstvím?
  • Jakým způsobem jsou dle Kostićové mobilizovány jaké New Age/ spiritualistické argumenty v prezentovaných příkladech?
 • 9. Léčení v šamanismu

  přečtšte si:
  Bowie, 2008. Antropologie náboženství. (s. 183 – 205 Šamanismus)
  otázky k četbě:
  • Jaké jsou definice tradičního šamanismu?
  • Kdo jsou duchové v sibiřském šamanismu, jaká je jejich povaha a jak s nimi šaman pracuje?
  • Jak se liší současný šamanismus (neošamanismus) od šamanismu tradičního?
  • V čem je podle Bowie hlavní přínos Carlose Castanedy a Michaela Harnera?
  • Jak se na příkladu šamanismu ukazuje, že povaha náboženství a kultury se podmiňují?
 • 10. Léčení v čarodejnictví/ andělské spiritualitě v ČR

 • 11. V moci ďábla: mezi psychiatrií a pastorací

  Shlédněte:

  V moci ďábla (2005), film. Režie Scott Derrickson. Scénář Paul Harris Boardman a Scott Derrickson. 119 min. USA (distribuce v ČR: Falcon)

  Přečtěte si doporučeně:

  Konopásek, Z., Paleček, J. (2006): V moci ďábla: Exorcismus věřícnýma očima. Biograf (40-41): 145-178. 75 odst. 

  Otázky k diskusi:

  • Jaký je vztah kosmologie-ontologie (těla/ nemoci) k léčbě? Resp. jak ovlivňují představy o tom, jak funguje tělo (svět) to, jakým způsobem zacházet s jeho neobvyklými stavy posedlosti/ nemoci – ve vztahu k psychiatrickému/ církevnímu přístupu k případu Emily Rose?
  • Jak na základě Konopáskova a Palečkova textu rozumíte pojmům:
   • kulturní relativismus,
   • pozitivismus,
   • konstruktivismus?
 • 12. Shrnutí/ Prezentace závěrečných prací

  Připravte si
  •Na základě probrané látky vysvětlete následující pojmy na základě jejich spojení do věty:
  •kulturní relativismus/ komparaci/ etnografii/ ontologii/ léčbu/ efektivitu/ epistemologii/ KAM/ New Age/ religiozitu/ spiritualitu/ šamanismus/ čarodějnictví
  •Jaká je v rámci:
  •Ájurvédy
  •Biomedicíny
  •New Age
  •Současného šamanismu
  •Čarodejnictví
  •Psychiatrie
  •Katolicismu
  •Kosmologie – Ontologie (povaha těla/ nemoci) – Epistemologie (způsob poznávání těla/ nemoci…)?
  •Jaký má vztah k povaze léčení?