Topic outline

 • General

  Představení tématu:

  Sociální sítě jsou nedílnou (i když většinou neviditelnou) součástí našich životů. Hrají role pokaždé, když jednotlivec vstupuje do nové organizace, pokouší se najít si práci, shromáždit důležité informace či požádat někoho o laskavost. Všichni se spoléháme na struktury, které existují nad námi – jednotlivci. Vše počínaje u šíření cizích kultur, přes přenos nemocí až po soutěž nejrůznějších organizaci či rozvoj národů je hluboce ovlivněno různými strukturami a interakcemi, které jsou ukryté uvnitř spletitých sociálních či politických sítí. Použitím jednoduchého, ale zároveň pružného modelu sítě – grafu – však dokážeme získat přehled o nejrůznějších aspektech fungování subjektů našeho zkoumání. A právě konstrukci takových modelů, stejně tak jako pochopení jejich vnitřní dynamiky se bude věnovat tento kurz.

  Přínos pro studenty:

  Studenti se v průběhu kurzu seznámí s metodami a přístupy tzv. Social Network Analysis (SNA), která se věnuje zkoumání sociálních struktur za využití sítí a grafů. Naučí se vytvářet modely sítí a manipulovat se softwarem, který jim umožní vizualizovat různé aspekty a úrovně jejich modelů. Důraz bude přitom kladen na využití SNA v rámci politologického výzkumu.

  Požadavky:

  Kurz je zakončen ústní zkouškou, nezbytnou podmínkou absolvování je odevzdání seminární práce.

  V průběhu kurzu budou studenti průběžně testováni a hodnoceni na základě jejich vypracované semestrální práce.

  V rámci každé přednášky (vyjma první úvodní hodiny) budou studenti vyplňovat mini-test, který bude vycházet z literatury vztahující se k dané hodině (ta bude studentům vždy předem přístupná) a z již probraného učiva. Celkem půjde o 4 mini-testy (v každém z nich bude možno získat 10 bodů – za mini-testy bude možno získat dohromady 40 bodů).

  Dalším výstupem kurzu bude vlastní studentský projekt (tvorba vlastního modelu politické sítě), který bude blíže specifikován na začátku druhé poloviny semestru (6. – 7. týden). V rámci této semestrální práce student zpracuje jím vybrané a konzultované téma za využití metod a přístupů SNA a následné vizualizace jím zkonstruovaných modelů za pomoci freeware programů. Za semestrální práci bude možné získat celkem 40 bodů.

  Za ústní zkoušku – která bude sestávat především z konzultace odevzdané seminární práce bude možné získat celkem 20 bodů.

  Součet získaných bodů pak bude odpovídat hodnocení studenta v procentech (zisk 100 bodů = 100 % úspěšnost apod.)

  Celková známka (A – F) udělená za absolvování kurzu pak bude odpovídat právě procentuální úspěšnosti studenta:

  0-50 % = F, 51-60 % = E, 61-70 % = D, 71-80 %=C, 81-90 %=2 a 91% a vice = A

  Upozornění: Je nutné, aby každý student disponoval vlastním notebookem!

  V ZS 2020/2021 se kurz vyučuje distančně skrze MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhlYTc0OWQtOTdhOS00OTIxLTllZmYtN2RkZjlmZmM3NWUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22595e78d8-76af-4ddd-8dfd-29c74da49165%22%7d

 • Co je to SNA?

  1. Hodina (přednáška)

  • Představení kurzu, jeho požadavků a přínosů pro účastníky
  • Představení Social Network Analysis (SNA) v sociologickém i politologickém výzkumu
  • Historie SNA

  Literatura:

  • Golbeck, Jennifer. 2013. Analyzing the social web. Waltham, MA: Morgan Kaufmann is an imprint of Elsevier. (kapitola 1)
  • Lazer, David. 2011. „Networks in political science: Back to the future.“ Political Science and Politics. 44: 61–68. 
 • Praktický seminář - úvod

  2. Hodina (seminář)

  • Představení programů pro vizualizace sítí (R, UCInet, Gephi apod.)
  • Základní práce s programy (Gephi) a jejich pracovním prostředí

  Nutnost disponovat programy Excel a Gephi

 • Základní koncepty SNA

  3. Hodina (přednáška)

  •  Základní koncepty SNA – uzly a vazby
  • Základní popisné charakteristiky sítě (její struktura) – densita, diametr, cesta

  Literatura:

  • Golbeck, Jennifer. 2013. Analyzing the social web. Waltham, MA: Morgan Kaufmann is an imprint of Elsevier. (kapitola 2)
  • Granovetter, Mark. 1973. „The Strength of Weak Ties.“ American Journal of Sociology 78 (6): 1360–1380.
 • Praktický seminář - tvorba datasetu, sítí

  4. Hodina (seminář)

  • Tvorba a import datasetu
   • Spreadsheet, matice, graf
   • Tvorba sítí
 • Koncepty SNA 2

  5. Hodina (přednáška)

  • Jádro a periferie
  • Centralita, Clusterování, Homofilie a další koncepty

  Literatura:

  • Golbeck, Jennifer. 2013. Analyzing the social web. Waltham, MA: Morgan Kaufmann is an imprint of Elsevier. (kapitoly 3 a 5)
 • Praktický seminář - měřítka a nástroje SNA

  6. Hodina (seminář)

  • Zpracování datasetu, výpočet základních charakteristik, práce s algoritmy
  • Specifikování studentské práce – výběr tématu, příprava studentských projektů
 • Bipartitní sítě

  7. Hodina (přednáška)

  • Bipartitní sítě
  • Analýza bipartitních sítí

  Literatura:

 • Praktický seminář - vizualizace

  8. Hodina (seminář)

  • Vizualizace modelů sítí
  • Atributy sítě a filtry
 • Diskuse

  9. Hodina (diskuse)

  • Diskuse o klíčových vybraných textech souvisejících s aplikováním SNA v kontextu politologického výzkumu – zaměření se na silné a slabé stránky zvolených metod, interpretaci výsledků výzkumu apod.

  Literatura:

  • Fowler, James H. 2006. “Connecting the Congress: A Study of Cosponsorship Networks.” Political Analysis 14 (4): 456–87.
  • Padgett, John F., and Christopher K. Ansell. (1993). 'Robust Action and the Rise of the Medici, 1400-1434.' American Journal of Sociology, 98(6): 1259-1319.
 • Praktický seminář - vizualizace 2

  10. Hodina (seminář)

  • Vizualizace a práce s datasety
   • Zachary’s Karate Club
   • Padgett and Ansell Marriage Network
 • Diskuse 2

  11. Hodina (diskuse)

  • Diskuse o klíčových vybraných textech souvisejících s aplikováním SNA v kontextu politologického výzkumu – zaměření se na silné a slabé stránky zvolených metod, interpretaci výsledků výzkumu apod.

  Literatura:

  • Fowler, James H., Michael T. Heaney, David W. Nickerson, John F. Padgett, and Betsy Sinclair. (2011). 'Causality in political networks.' American Politics Research, 39(2): 437-480.
  • McClurg, Scott D., and Joseph K. Young. (2011). 'Political networks.' PS: Political Science & Politics, 44(1): 39-43.
 • Závěrečná hodina

  12. Hodina (seminář)

  • Bipartitní sítě
  • Prezentace seminárních prací