Тематический план

 • Anotace

  Předmět je určen studentům se zájmem o ruský jazyk a kulturu na úrovni začátečník nebo „falešný“ začátečník. Student si na základě učebnice pro úroveň A1-A2 dle SERRJ a doplňkových materiálů osvojí základní komunikační situace, ve kterých bude zdokonalovat řečové dovednosti a jazykové prostředky. Stranou nezůstane ani oblast reálií a interkulturních vztahů v kontextu životní zkušenosti studenta. Evaluace kurzu směřuje k úrovni A1 či A2.1, která bude ověřena testem.

  1. Azbuka (písmena a hlásky) 2. Pozdravy a loučení. 3. Rodina. 4. Zájmy a památky. 5. Povolání. 6. Můj den. 7. Stravování. 8. Bydlení. 9. Doprava a cestování.

  • Podmínky zakončení předmětu

   Podmínkou pro získání zápočtu je plnění zadaných ústních i písemných úkolů, splnění průběžných testů minimálně na 70% a splnění závěrečného testu (minimálně na 70%). Na každý test bude vypsán 1 řádný a 1 opravný termín.

   • Literatura

    BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2014. ISBN 978-80-7335-379-7.

    JELÍNEK, Stanislav. Raduga po-novomu 1 : učebnice ruštiny. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 80-7238-659-x.

    JELÍNEK, Stanislav. Raduga po-novomu 2. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-700-7.

    VALOVA, Liudmila, Varvara GOLOVATINA a Milena RYKOVSKÁ. Tvoj šans A1: ruština pro střední a jazykové školy : učebnice s integrovaným pracovním sešitem. Plzeň: Fraus, 2018. ISBN 978-80-7489-423-7.

    • Азбука (буквы и звуки)

     Klíčová slova: písmena, hlásky, redukce samohlásek, ruský přízvuk

     Informace je možné najít např.: Valová 2018, Jelínek 2007

     Písmena ruské azbuky.

     Základní pravidla ruské výslovnosti

     Nácvik psaní a čtení.

     • Приветствие, прощание

      Klíčová slova:

      Informace je možné najít např.: Valová 2018, Jelínek 2007

      Výslovnost redukovaných samohlásek, tvrdých a měkkých souhlásek.

      Gramatika: Sloveso být v přítomném čase, slovesa учить/учиться, časování slovesa говорить v přítomném čase, 1. pád osobních zájmen.

      Slovní zásoba k tématu Pozdravy, vyprávění o sobě a Vzdělávání.

      • Семья

       Klíčová slova: intonace, životnost/neživotnost, přivlastňovací zájmena, rodina

       Informace je možné najít např.: Valová 2018, Jelínek 2007

       Intonace v oznamovacích a tázacích větách s tázacím slovem.

       Gramatika: životná a neživotná podstatná jména, přivlastňovací zájmena, časování slovesa жить v přítomném čase.

       Slovní zásoba k tématu Rodina.

       • Кто что любит делать

        Ключевые слова: интересы, вопросительны предложения

        Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Valová 2018, Jelínek 2007

        Intonace tázacích vět bez tázacího slova.

        Gramatika: vyjádření českého "rád" v ruštině, 1. a 2. časování, zvratná slovesa, 4.-7. pád j.č. podst.jmen neživitných, minulý čas sloves.

        Slovní zásoba k tématu Zájmy

        • Профессия

         Ключевые слова: předložky, číslovky

         Информацию можно найти, например, в следующих источниках:Valová 2018, Jelínek 2007

         Časování a vazby slovesa работать,předložky  в, на v místním významu, číslovky 0-20.

         Slovní zásoba k tématu Povolání.

         • Свободное время

          Ключевые слова: vyjádření času, roční období

          Информацию можно найти, например, в следующих источниках:

          Časování sloves v přítomném čase: идти, вставать, завтракать, обедать, ужинать, умываться.

          Slovní zásoba k tématu Můj den, vyjádření času.

          • Питание

           Ключевые слова:stravování, zápor, přídavná jména

           Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Valová 2018, Jelínek 2007

           Výslovnost jotovaných samohlásek, souhlásek ш,щ.

           Gramatika: číslovky 30-1000, 21-29, 2.pád podst. jmen j.č., vyjádření záporu, časování sloves есть, пить v přítomném a minulém čase. Koncovky přídavných jmen v sg. i pl.

           Slovní zásoba k tématu Stravování

           • Жилье

            Ключевые слова: vyjádření místa, řadové číslovky

            Информацию можно найти, например, в следующих источниках:Valová 2018, Jelínek 2007

            Gramatika: předložky s místním významem, řadové číslovky 1.-10. Podst.jm. ž.rodu zakončená na souhlásku (typ кровать), slovesa стоять, висеть, лежать, находиться.

            Slovní zásoba k tématu Bydlení, Nábytek.

            • Транспорт

             Ключевые слова: slovesa pohybu, doprava, cestování, budoucí čas

             Информацию можно найти, например, в следующих источниках: Valová 2018, Jelínek 2007

             Intonace hodnocení.

             Gramatika: slovesa pohybu (идти, ходить, ехать, ездить) - časování v přít. a minulém čase, používání s předponami. Budoucí čas u sloves, 3. pád pod. jmen j.č.

             Slovní zásoba - Doprava, Cestování, Názvy států, národností a jazyků.