Topic outline

 • Anotace

  Cílem předmětu je seznámit studenty s fonetickým a fonologickým systémem současného ruského jazyka na teoretické úrovni v porovnání s českým a zajistit upevnění a případnou korekci sluchových a artikulačních návyků studentů v ruském jazyce. Předmět seznamuje studenty také se základními zákonitostmi grafiky a ortografie a jejich vztahu k fonetickému systému současné ruštiny, poukazuje na vztah fonetiky a fonologie k ostatním jazykovědným disciplínám.

  • Požadavky na splnění předmětu

   Předmět v rozsahu přímé výuky 1 hodina přednášky a 2 hodiny semináře týdně je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet bude mít podobu hlasitého čtení neznámého textu se zaměřením na odpovídající realizaci fonetických pravidel. Zkouška bude mít písemnou a ústní část, písemná část bude ověřovat schopnost aplikace získaných znalostí do praxe, ústní část bude ověřovat orientaci studenta v problematice disciplíny. Podmínkou pro konání zkoušky je získání zápočtu, ústní část zkoušky může konat pouze student, který úspěšně splnil její písemnou část.

   • Sylabus předmětu

    1. Proces komunikace, mluvená a psaná podoba jazyka. Fonetika a fonologie. Foném jako základní jednotka. Fonologické koncepce.
    2. Artikulační báze a artikulační ústrojí. Prostředky zvukové stránky současného ruského jazyka.
    3. Vokalický systém současného ruského jazyka v porovnání s českým.
    4. Konsonantní systém současného ruského jazyka v porovnání s českým.
    5. Suprasegmentální (prozodické) jednotky
    6. Rytmus ruského jazyka v porovnání s českým - přízvuk, redukce.
    7. Fonetická a fonologická transkripce.
    8. Základní fonetické procesy.
    9. Melodie ruského jazyka v porovnání s českým. Základní melodická schémata.
    10. Intonace. Intonanční konstrukce. Charakteristika základních IK, jejich sémantická a modální platnost.
    11. Ortoepická norma současného spisovného ruského jazyka.
    12. Spisovná výslovnost a dialekty – stylistika fonetiky. Fonetický princip ruského pravopisu.
    • Doporučená literatura

     AKIŠINA, A. A., BARANOVSKAJA, S. A. Russkaja fonetika na fone obščej. Moskva : Knižnyj dom „LIBROKOM“, 2011. ISBN 978-5-397-01800-5.

     AVANESOV, R. I. Russkoje literaturnoje proiznošenije. Moskva : Prosveščenije, 1972.

     BARCHUDAROVA, E. L. Russkij konsonantizm. Moskva : Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1999. ISBN 5-211-04183-6.

     BRYZGUNOVA, E. A. Zvuki i intonacija russkoj reči. Moskva : Russkij jazyk, 1977.

     KONEČNÝ, J. Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. Praha : UK v Praze – PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-835-6.

     KONEČNÝ, J. Fonetika a fonologie současného ruského jazyka: vybrané kapitoly [online]. Praha : Ústřední knihovna, Univerzita Karlova, 2017. ISBN: 978-80-88176-11-4. Dostupné z: https://publi.cz/books/463/index.html?secured=false#cover

     KŇAZEV, S. V., POŽARICKAJA, S. K. Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk. Fonetika. Grafika. Orfoegrafija. Orfoepija.  Moskva : Gaudeamus, 2011. ISBN 978-5-98426-101-2. (publikace je dostupná v PDF formátu níže v tomto bloku)

     LJUBIMOVA, N. A. Lingvističeskije osnovy obučenija artikuljacii russkich zvukov. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2011. ISBN 978-5-88337-249-9.

     OLIVERIUS, Z. F. Fonetika russkogo jazyka. Praha : SPN, 1978.

     ODINCOVA, I. V. Zvuki. Ritmika. Intonacija. Moskva : Flinta, 2008. ISBN 978-5-89349-383-2.

     PANOV, M. V. Sovremennyj russkij jazyk. Fonetika. Moskva : Aljans, 2013. ISBN 978-5-903034-80-2.

     ŠUTOVA, M. N. Posobije po obučeniju russkomu udareniju. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2013. ISBN 978-5-88337-297-0.

     VYČICHLOVÁ, E., NAVRÁTIL, A. Korektivní kurz ruské výslovnosti. Plzeň : ZČU v Plzni, 2007. ISBN 978-80-7043-553-3.

    • Процесс коммуникации. Устная и письменная формы языка.

     Ключевые слова: язык, речь, знак, форма, значение, коммуникант, говорящий, слушающий, кодирование, декодирование, процесс передачи сообщения

     Литература: Kňazev, Požarickaja (2011), Oliverius (1978)

     Задания:

     • Самостоятельно изучите материал, касающийся коммуникации и процесса передачи информации (см. документ ниже).

    • Фонетика и фонология

     Ключевые слова: фонетика, фонология, фонема, аллофон, звук речи, черты фонемы, позиция, фонологические концепции

     Литература: Konečný (2017), Kňazev, Požarickaja (2011), Panov (2013)

     Задания:

    • Артикуляционная база, артикуляционный аппарат. Средства звуковой системы русского языка

     Ключевые слова: артикуляционная база, артикуляционные органы, губы, зубы, язык, нёбо, полость рта, полость носа, гортань, голосовые связки, дыхательный аппарат, струя воздуха, преграда, фонематические средства, просодические средства

     Литература: Konečný (2017), Kňazev, Požarickaja (2011), Panov (2013)

     Задания:

    • Русский вокализм

     Ключевые слова: гласный звук, тон, ряд, подъём, лабиализация

     Литература: Konečný (2017), Kňazev, Požarickaja (2011), Panov (2013)

     Задания:

     • Сопоставьте вокализм чешского и русского языков. Найдите сходства и различия, обобщите их.
     • Ответьте на соответствующие вопросы в параграфах 3.5 и 3.6 онлайн публикации
     • Русский консонантизм

      Ключевые слова: согласный звук, препятствие, струя воздуха, место образования, способ образования, коррелятивный ряд (мягкость - твёрдость, звонкость - глухость)

      Литература: Konečný (2017), Kňazev, Požarickaja (2011), Panov (2013)

      Задания:

      • Сопоставьте консонантизм чешского и русского языков. Найдите сходства и различия, обобщите их.
      • Ответьте на соответствующие вопросы в параграфах 3.5 и 3.6 онлайн публикации
     • Просодические элементы

      Ключевые слова: просодия, слог, фонетическое слово, синтагма, фраза, ударение, интонация

      Литература: Konečný (2017), Kňazev, Požarickaja (2011), Panov (2013)

      Задания:

     • Ритмика русской речи (в сопоставлении с чешской) - ударение, редукция

      Ключевые слова: виды ударения, редукция - качественная, количественная, степень редукции, формула Потебни

      Литература: Konečný (2017), Kňazev, Požarickaja (2011), Panov (2013)

      Задания:

      • Сопоставьте ударение в чешском и русском языках. Найдите сходства и различия, обобщите их.
      • Ответьте на соответствующие вопросы в параграфах 4.5 и 4.6 онлайн публикации
     • Основные фонетические процессы

      Ключевые слова: собственно фонетические изменения, позиционные изменения, аккомодация, ассимиляция, диссимиляция, нейтрализация, диереза, протеза, эпентеза, метатеза, гаплология

      Литература: Konečný (2017), Kňazev, Požarickaja (2011), Panov (2013)

      Задания:

      • Фонетическая и фонологическая транскрипция

       Ключевые слова: транскриция, транслитерация, МФА (IPA)

       Литература: Konečný (2017)

       Задания:

       • Мелодика

        Ключевые слова: основные мелодические схемы, изменение частоты основного тона, коммуникативный аспект

        Литература: Konečný (2017), Kňazev, Požarickaja (2011), Panov (2013)

        Задания:

       • Интонация

        Ключевые слова: интонационная конструкция, Е. А. Брызгунова, модальность, эмоциональность

        Литература: Konečný (2017), Kňazev, Požarickaja (2011), Panov (2013)

        Задания:

        • Орфоэпия

         Ключевые слова: орфоэпические правила, норма, узус, литературное произношение, диалект

         Литература: Kňazev, Požarickaja (2011)

        • Итоговый контроль

         Изучите определения всех понятий, указанных в списке в параграфе 6.1

         Ответьте на вопросы в параграфе 6.2 онлайн публикации

         Выполните задания, указанные в параграфах 6.3, 6.4 и 6.5 онлайн публикации