Topic outline

 • General

 • První soubor pramenů: fotografie

  Na základě čtyř souborů pramenů zachycujících jedno místo v průběhu 20. století formulujte předběžnou tezi (co se stalo a jaké mohly být příčiny) a výzkumné otázky (co je podstatné se dozvědět prostřednictvím studia dalších pramenů). V této fázi není třeba dohledávat další informace z jiných zdrojů, jde skutečně o předběžnou hypotézu na základě těchto prvních (fotografických) pramenů.

 • Druhý soubor pramenů: archivní dokumenty a novinové články

  Pročtěte si přiložené písemné prameny, které prohlubují (a možná posouvají) poznání proměny místa, jež je zde předmětem zkoumání.

 • Interpretace pramenů a (re)konstrukce příběhu

 • Porovnejte výslednou rekonstrukci děje s původní hypotézou

  Porovnejte výslednou rekonstrukci s původními hypotézami formulovanými na základě znalosti fotografií. Co se potvrdilo, co bylo vyvráceno a o co jste rekonstrukci příslušného děje rozšířili? V čem panuje i po pročtení písemných pramenů nejistota?

 • Teoretický rámec: environmentální dějiny

  Prostudujte text a odpovězte na otázky

 • Vlastní rešerše.

  Nahrajte přibližně tři prameny (vyobrazení, soukromé fotografie, pohlednice, plakáty, skeny novinových článků apod.), které dokumentují proměnu určitého místa. Prameny okomentujte (lokallizace, datace) a zmiňte, zda a jak by podle vás mohla být dohledatelná další dokumentace příslušné proměny.

 • Návrh výzkumu

  Po ústní konzultaci s garantem setu pramenů k environmentálním dějinám (M.Spurný) bude vybrána jedna proměna určitého místa, k níž bude třeba dohledat další obrazové, písemné či jiné prameny. Poté, na základě sesbíraného materiálu, formulujte "výzkumný záměr" - tzn. shrňte, co o proměně příslušného místa víte, jaké toto dosavadní poznání otevírá otázky a jak byste (hypoteticky) v týmu dále hodlali pokračovat, abyste na tyto otázky byli časem schopni dát odborně podložené odpovědi. V rámci skupiny bude při vypracovávání tohoto úkolu možné rozdělit si úkoly - tj. někteří budou dohledávat různé typy pramenů, další pak budou zodpovědní za formulaci "výzkumného záměru".