Topic outline

 • General

  Anotace:

  Tento kurz, který navazuje na předmět Globální problémy společnosti I, seznamuje studující s vybranými tématy globalizace s důrazem na sociologický a antropologický rozměr analýzy. Rozvíjí schopnost studujících vnímat aktuální problémy světa a vlastní společnosti v širších souvislostech. V tomto kontextu se kurz zaměřuje na dějiny globalizace, hybridizaci kultury, globální migraci či kosmopolitismus. Studijní předmět je zaměřen rovněž na aktuální socioekonomické, kulturní a politické problémy konce 20. a počátku 21. století. Ukazuje jak na projevy globalizace, tak na paralelně probíhající procesy regionalizace v oblasti světového hospodářství i společenských, politických a kulturních vztahů. Zvláštní pozornost věnuje sociologii světových systémů.

  Cíl:

  Cílem předmětu je poskytnout studujícím schopnost orientovat se v problémech současného světa, které mají globální povahu. Učí je zasazovat relevantní společenské, politické, kulturní a částečně i ekonomické jevy, s nimiž se setkávají v naší společnosti, do širšího evropského a světového kontextu a chápat tak jejich vzájemnou podmíněnost a propojenost.

  Atestace: zkouška

  Podmínky atestace:

  • Docházka a aktivní účast – max. 1 absence
  • Prezentace připravená ve skupině k danému tématu o rozsahu 20 minut zakončená otázkou do diskuse
  • Otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách.
  • Závěrečná esej 3–5 normostran (tj. 5 400 – 9 000 znaků včetně mezer) odevzdaná v poslední hodině výuky

  Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

  • 6–8 normostran textu 
  • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů
  • práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru

  Povinná literatura:

  • Beck, Ulrich. Moc a protiváha moci v globálním věku: nová ekonomie světové politiky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007.
  • Holubec, Stanislav. Sociologie světových systémů: hegemonie, centra, periferie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 
  • Samek, T. 2018. „Test the West: Transformations of Central European ideas of belonging to the West.“ In: M. Keck-Szajbel, O. Klípa and O. Simmeth (eds.): Cultures in Times of Transition: East Central Europe after 1989, Słubice: Piktogram Polska, pp. 111–123.

  Doporučená literatura:

  • Árnason, Jóhann Páll. Historicko-sociologické eseje. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 
  • Kolářová, Marta. Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 
  • Kreuzzieger, Milan. Kultura v době zrychlené globalizace: studie k transkulturnímu obratu. Praha: Filosofia, 2012. 
  • Šubrt, Jiří; Árnason, Jóhann Páll (eds.). Kultury, civilizace, světový systém. Praha: Karolinum, 2010. 

 • 1 Globalizace: divergentní, anebo konvergentní proces

  Eriksen, T. H. "Globální, lokální a glokální," In Eriksen, T. H., Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál. 2008, s. 353-372.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Globální kultura?
  2. Rozměry globalizace
  3. Místní přisvojení globálních procesů
  4. Migrace a kulturní identita
  5. Exil a deteritorializace
  6. Lokalizační strategie
  7. Jednolitý svět: homogenizace a diferenciace
 • 2 Dějiny globalizace

  Holubec, S. "Vznik teorií světových systémů." In Holubec, S., Sociologie světových systémů: hegemonie, centra, periferie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, s. 16-21. 

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Kdy začíná globalizace?
  2. Dějinné etapy globalizace v různých paradigmatech
  3. Teorie světových systémů
 • 3 Technologie, ekonomie a globalizace kultury

  Holubec, S. "Sociální a světové systémy." In Holubec, S., Sociologie světových systémů: hegemonie, centra, periferie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, s. 22-24. 

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Kdy začíná globalizace?
  2. Dějinné etapy globalizace v různých paradigmatech
  3. Teorie světových systémů
 • 4 Globální procesy v současné střední Evropě

  Samek, T. 2018. „Test the West: Transformations of Central European ideas of belonging to the West.“ In M. Keck-Szajbel, O. Klípa and O. Simmeth (eds.): Cultures in Times of Transition: East Central Europe after 1989, Słubice: Piktogram Polska, pp. 111–123.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Globalizační procesy ve střední Evropě v 90. letech
  2. Globalizační procesy ve střední Evropě v současnosti
  3. Specifika české a německé transformační cesty
  4. Postoje středoevropských národů k Západu
  5. Sociální, politické a historické proměny těchto postojů
  6. Možnosti paradigmatického uchopení těchto postojů
 • 5 Globální ekonomika

  Holubec, S. "Vznik a charakteristika moderního světového systému." In Holubec, S., Sociologie světových systémů: hegemonie, centra, periferie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, s. 25-27. 

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Vznik kapitalistického světového systému v Evropě
  2. Jádro
  3. Periferie a semiperiferie
  4. Soudobá globální ekonomika
 • 6 Globální nerovnost

  Holubec, S. "Dynamika moderního světového systému." In Holubec, S., Sociologie světových systémů: hegemonie, centra, periferie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, s. 28-36. 

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Dopady rozpínání světového systému na globální nerovnost 
  2. Prohlubování vzájemných vazeb ve světovém systému
  3. Teorie vývojových cyklů a globální nerovnost
 • 7 Politika, stát a globalizace

  Holubec, S. "Dynamika soudobého světového systému." In Holubec, S., Sociologie světových systémů: hegemonie, centra, periferie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, s. 72-91. 

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Politika v době globalizace
  2. Stát v době globalizace
  3. Ekonomický růst
  4. Mobilita ve světovém systému
  5. Globalizace a světový systém
 • 8 Kosmopolitismus

  Fine, R. Kosmopolitismus: Základní ideje globálního uspořádání. Praha: Filosofia 2007.  

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Vznik kapitalistického světového systému v Evropě
  2. Jádro
  3. Periferie a semiperiferie
 • 9 Anti- a alterglobalizační hnutí

  Van Aelst, P., & Walgrave, S. 2002. New media, new movements? The role of the internet in shaping the ‘anti‐globalization’movement. Information, Communication & Society5(4), 465-493.

  Osnova a témata k přemýšlení:

  1. Globalizace a její nepřátelé?
  2. Antiglobalizace nebo alterglobalizace?
  3. Vliv nových médií na antiglobalizační hnutí
 • 10 Budoucnost světového uspořádání

  Závěrečná diskuze na základě doposud probraných materiálů

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Budoucnost a její prediktabilita
  2. Možné trajektorie budoucího vývoje
  3. Pokračování dosavadních tendencí, nebo radikální změna?
 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14