Topic outline

 • General

  Anotace:

  Kurz seznamuje studující s vybranými tématy globalizace s důrazem na sociologický a antropologický rozměr analýzy. Přibližuje základní přístupy ke globalizaci, ekonomickou globalizaci, fenomén města, globální chudobu či koncept společnosti rizik. 

  Cíl:

  Cílem předmětu je poskytnout studujícím schopnost orientovat se v problémech současného světa, které mají globální povahu. Učí je zasazovat relevantní společenské, politické, kulturní a ekonomické jevy, s nimiž se setkávají v naší společnosti, do širšího evropského a světového kontextu a chápat tak jejich vzájemnou podmíněnost a propojenost.

  Atestace: zkouška

  Podmínky atestace:

  • Docházka a aktivní účast – max. 1 absence
  • Prezentace připravená ve skupině k danému tématu o rozsahu 20 minut zakončená otázkou do diskuse
  • Otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách
  • Závěrečná esej 3–5 normostran (tj. 5 400 – 9 000 znaků včetně mezer) odevzdaná v poslední hodině výuky

  Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

  • 6–8 normostran textu 
  • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů
  • práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru

  Povinná literatura:

  • Árnason, J. P. Modernita jako nová civilizace: jednota a rozrůznění. In: Kreuziger, M., Lánský, O. (eds.) Modernita / modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech, Praha: Filosofia 2016, str. 27-132.
  • Beck, Ulrich. Co je to globalizace?: omyly a odpovědi. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. ISBN 978-80-7325-123-9.
  • Beck, Ulrich. Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7419-047-6.
  • Giddens, Anthony. Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7419-035-3.

  Doporučená literatura:

  • Suša, Oleg. Globalizace v sociálních souvislostech současnosti: diagnóza a analýza. Praha: Filosofia, 2010. ISBN 978-80-7007-320-9.
 • 1 Základní prvky sociologie a antropologie globalizace

  Eriksen, T. H. "Globální, lokální a glokální," In: Eriksen, T. H., Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál. 2008, s. 353-372.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Globalizace jako historický proces
  2. Dimenze globalizace
  3. Migrační procesy
  4. Turismus
  5. Globalizace a sociální postavení
  6. Globalizace a kulturní identita
  7. Globalizační a antiglobalizační tendence
 • 2 Stát versus globální ekonomika

  Wolf, M. 2001. Will the nation-state survive globalization? Foreign Affairs, 178-190.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Funkce a význam státu
  2. Funkce a význam globalizace
  3. Stát a globalizace: vzájemném působení
 • Digitální sítě

  Sassen, S. 2000. Digital networks and the state: Some governance questions. Theory, Culture & Society17(4), 19-33.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Stát, globalizace a jejich moc v prostředí internetu
  2. Pokusy státu o regulaci internetu a sítí
  3. Soukromý a veřejný digitální prostor
 • 4 Globální město

  Brenner, N. (1998). Global cities, glocal states: global city formation and state territorial restructuring in contemporary Europe. Review of International Political Economy5(1), 1-37.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Globalizace jako reteritorializace
  2. Proměny sociálního prostoru
  3. Utváření globálních měst a jejich aktéři
 • 5 Vznikající globální třídy

  Beck, Ulrich. Co je to globalizace?: omyly a odpovědi. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. 

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Problémy metodologického nacionalismu
  2. Vznik nadnárodní občanské společnosti?
  3. Kontury světové společnosti
 • 6 Lokální aktéři v globální politice

  Beck, Ulrich. Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Civilizační zbídačení?
  2. Individualizace sociální nerovnosti
  3. Destandardizace výdělečné práce
 • 7 Vznikající globální formace

  Hann, C. – Hart, K. "One-world Capitalism". In. C. Hann – K. Hart: Economic Anthropology, Cambridge: Polity 2011. s. 142-162.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Průmyslová práce
  2. Spotřeba
  3. Korporátní kapitalismus
 • 8 Nejistoty a rizika

  Beck, Ulrich. Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Logika rozdělení bohatství a rizika
  2. Globalizace civilizačních rizik
  3. Individualizace, masová nezaměstnanost a chudoba
 • 9 Nerovnoměrný rozvoj

  Hann, C. – Hart, K. "Unequal Development". In. C. Hann – K. Hart: Economic Anthropology, Cambridge: Polity 2011. s. 100-120.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Rozvoj ve světě nerovnosti
  2. Pohled antropologie na rozvojovou problematiku
  3. Neformální ekonomika
 • 10 Globalizace jako součást modernity

  Giddens, Anthony. Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Institucionální dimenze modernity

  2. Globalizace modernity

  3. Dvě teoretické perspektivy

  4. Dimenze globalizace
 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14