Topic outline

 • General

  Studijní literatura

   

  Základní: 

  HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada, 2011.

  HÁJKOVÁ, Eva. Zvuková stránka češtiny. Úvod do fonetiky a fonologie. Liberec: TUL, 2. vydání, 2008.

  HIRSCHOVÁ, Milada. Pragmatika v češtině. Praha: Karolinum, 2013.

  HŮRKOVÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995.

  ŠTĚPÁNÍK, Stanislav, VLČKOVÁ-MEJVALDOVÁ, Jana. Cvičebnice české výslovnosti nejedn pro školní výuku. Plzeň: Fraus, 2018

  VLČKOVÁ-MEJVALDOVÁ, Jana. Rétorika. Čeština pro vzdělávací praxi. Praha : Pedagogická fakulta. 2017. 

  Doporučená: 

  CHEJNOVÁ, Pavla. Didaktické transformace pragmalingvistických témat. Praha: PedF UK, 2010. 

  PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 1994.

  VLČKOVÁ-MEJVALDOVÁ, Jana. Ortoepie. Čeština pro vzdělávací praxi. Praha : Pedagogická fakulta. 2017. ISBN 978-80-7290-921-6. s. 125-128.

   

 • Téma 1

  Technika řeči – respirace, fonace, artikulace.

 • Téma 2

  Funkční využití zvukových prostředků suprasegmentální roviny.

 • Téma 3

  Fonetika a fonologie češtiny – klasifikace hlásek, morfonologické alternace, fonetická transkripce.

 • Téma 4

  Ortoepie a ortofonie češtiny.

 • Téma 5

  Komunikační záměr a způsoby jeho realizace. Kultura řeči.

 • Téma 6

  Pragmatické aspekty komunikace. Zdvořilost. Kooperativní komunikace.

 • Topic 7

  Toto téma obsahuje praktické úkoly zaměřené na procvičení a shrnutí předchozích témat. 

  1. Poslechněte si následující pořad: 

   Zhodnoťte, která doporučení si chcete přenést do svých vlastních mluvených projevů. Jak hodnotíte projev samotné lektorky?

  2. Poslechněte si tuto rozhlasovou debatu: https://vltava.rozhlas.cz/prezije-cestina-bez-prechylovani-8084719. Zhodnoťte debatu z hlediska argumentačního (uvědomte si přitom, co je vlastním tématem debaty). 

  3. Zformulujte několik hlavních zásad (nejvýše deset), jimiž by se měl mluvčí při veřejném projevu řídit.