Topic outline

 • General

  • Milí studenti,
   v tomto kurzu naleznete materiály z přednášky, zároveň zde budete plnit úkoly pro udělení zápočtu.
   V případě dotazů mne kontaktujte na eva.kozeluhova@pedf.cuni.cz

   Předem děkuji a přejí, ať je čas věnovaný tomuto kurzu pro Vás přínosem.

   Eva Koželuhová

 • Obsah a cíl předmětu

  Předmět si klade za cíl seznámit studenty s oblastí pedagogické diagnostiky. Studenti se zorientují v jejím současném pojetí, s jejími cíli, pochopí její význam. Naučí se používat diagnostické nástroje. Seznámí se s vývojem předškolního dítěte v jednotlivých oblastech a způsobem, jak tento vývoj posuzovat.  Budou si vědomi, jakých chyb se při pedagogické diagnostice vyvarovat. Seznámí se s nejčastějšími poruchami s počátkem v dětství.

 • Materiály ke studiu

  BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ, 2007. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Press, iv, 212 s. Dětská naučná edice. ISBN 978-80-251-1829-0.
  HADJ MOUSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. Diagnostika. Pedagogicko psychologické poradenství II. Praha: UK v Praze – Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7290-101-X.

  HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 2. přepracované vydání. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.

  MIKOVÁ, Šárka a Jiřina STANG, 2015. Typologie osobnosti u dětí: využití ve výchově a vzdělávání. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0874-7.

  SYSLOVÁ, Z. Pedagogická diagnostika v mateřské školeIn SEDLÁČKOVÁ, H., SYSLOVÁ, Z., ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2012, s.23-39. ISBN 978-80-7357-884-8.

  TOMANOVÁ, D. Úvod do pedagogické diagnostiky. Olomouc: UP v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1426-0.

  TRAIN, A. Nejčastější poruchy chování. Praha:Portál, 2004. ISBN 80-7178-503-2.

  VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. rozšířené vyd. Praha. Portál, 2008. ISBN 978-80-7367- 414-4.

  ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací programnástroje pro prevenci, nápravu a integraci. 2.vyd. Praha: Portál 2007. ISBN 978-80-7367-326-0.

 • Prezentace

 • Dílčí úkoly - dobrovolné k prohloubení dovedností a znalostí

  • Podívejte se na níže uvedenou ukázku volné hry dětí. Zkuste z pozorování udělat stručný zápis - co vidíte, jaká je úroveň hry jednotlivých dětí, co je baví,...a z pozorovaného vyvoďte závěry - co to pro Vás znamená při plánování výchovně vzdělávací činnosti. 

  • Volná hra dětí v heterogenní třídě

  • Stručně  okomentujte příklad kazuistiky (max rozsah 1 A4). Posuzujte komplexnost, odbornou terminologii a navrhněte, jak byste s dítětem dále pracovali.

 • Závěrečný úkol k zápočtu

  • Student vypracuje kazuistiku vybraného dítěte, kterou vloží do prostředí Moodle do 31.12.2022. Kazuistika bude obsahovat návrh dalšího postupu.

   Poté Vám bude zaslána ke zhodnocení kazuistika Vaší kolegyně, termín odevzdání hodnocení je do 31.1.2023. 

   Kritéria hodnocení: 

   odborná terminologie, komplexnost, konzistentnost, použití vhodných metod, navržené řešení odpovídá vyvozeným závěrům. 

   DŮLEŽITÉ: ÚKOLY ZASÍLEJTE NA MAIL!!!