Topic outline

 • General

  Platný sylabus předmětu

  Informace a tematické okruhy k ústní zkoušce

  Ke zkoušce se může přihlásit jen student, který splnil zápočet z předmětu Morfologie RJ II. Zkouška je ústní a probíhá v ruštině (se znalostí termínů v obou jazycích) z odpřednášené problematiky předmětů Morfologie I, II.

  Tematické okruhy ke zkoušce

  • Zařazení ruského jazyka do systému. Předmět a základní pojmy morfologie. Postavení morfologie v systému jazyka. Slovo a jeho tvar, morfém, typ morfémů.
  • Morfematická a slovotvorná analýza. Hlavní slovotvorné způsoby současné ruštiny.
  • Slovní druhy. Autosémantické a synsémantické slovní druhy. Kritéria klasifikace a základní gramatické kategorie jednotlivých slovních druhů.
  • Podstatná jména a jejich slovnědruhová charakteristika. Morfologické kategorie. Kategorie rodu podstatných jmen. Kategorie čísla podstatných jmen.
  • Kategorie pádu podstatných jmen. Tvarotvorná paradigmatika. Přízvukové typy substantiv. Základní slovotvorná charakteristika podstatných jmen.
  • Přídavná jména a jejich slovnědruhová charakteristika. Vnitřní lexikálně-sémantická klasifikace. Morfologické kategorie přídavných jmen.
  • Jmenné tvary přídavných jmen. Tvoření. Akcentologická charakteristika. Stupňování přídavných jmen.
  • Zájmena jako slovní druh. Klasifikace zájmen. Sémantika zájmen, jejich užití.
  • Číslovky jako slovní druh. Druhy číslovek, jejich tvoření. Gramatické kategorie číslovek. Pravopis číslovek.
  • Skloňování číslovek. Vyjádření počítaného předmětu a gramatická shoda, řízenost. Číselně-jmenné výrazy, zlomky. Vyjádření přibližnosti, podílnosti, násobnosti.
  • Příslovce jako slovní druh, sémantická a morfologická charakteristika. Vztah k ostatním slovním druhům. Tvoření a klasifikace příslovcí.Predikáty.
  • Charakteristika slovesa. Gramatické kategorie sloves, prézentní a perfektní kmen sloves. Produktivnost a neproduktivnost, produktivní slovesné třídy. Typy časování sloves.
  • Gramatické kategorie sloves – osoba, číslo, biologický rod, čas, vid, slovesný způsob. Neproduktivní slovesné třídy a skupiny, jedinečná slovesa.
  • Akcentologická charakteristika sloves. Infinitiv. Tvary finitní – osobní a neosobní tvary. Slovesa pohybu a jejich základní a přenesené významy, použití a překlad do češtiny.
  • Přídavná jména slovesná, přechodníky, příčestí – tvoření a užití, překlad do češtiny.
  • Neplnovýznamové slovní druhy: předložky, spojky, částice, citoslovce. Charakteristika slovního druhu, klasifikace, význam, porovnání užití v češtině a ruštině.

  Požadavky k získání zápočtu

  Aktivní účast na seminářích (min.75%), průběžné plnění úkolů (ústních i písemných), splnění průběžných testů (70%) a zápočtového testu (70%). Každý test (vč. zápočtového) má 1 řádný a 1 opravný termín.

  ZDROJE

  Morfologie ruštiny, 1. část (Pedagogická fakulta MU, Brno)

  https://is.muni.cz/el/1441/podzim2017/RJ1003/index.qwarp

  Morfologie ruštiny, 2. část (Pedagogická fakulta MU, Brno)

  https://is.muni.cz/el/1441/jaro2018/RJ1004/index.qwarp

 • Имена прилагательные

 • Местоимения

 • Числительные

 • Наречия, модальные предикативы и выражения

 • Синсемантические части речи - предлоги, союзы, частицы, междометия