Osnova témat

 • Úvod

  Etika ve společenskovědním výzkumu

  Populárně naučný informativní kurs o základních principech etického přístupu ve společenskovědním výzkumu.


  Co to znamená chovat se při realizaci výzkumu eticky?

  Proč je třeba uvažovat o etičnosti ve výzkumu?

  Co by měl každý vědět, než se rozhodne podílet na realizaci nějakého výzkumu?

  Co je to princip ochrany osobnosti? co je to citlivá informace? Co je to informovaný souhlas? Co je intelektuální vlastnictví? Co je to publikace?


  To vše mohou být otázky, které patří k tématu etického přístupu ve společenskovědním výzkumu. Etické zásady výzkumu se po dlouhou dobu v naší zemi i jinde na světě utvářely spíše jako systém nepsaných pravidel a zvyklostí dobré praxe v určitém vědním oboru nebo profesi. V současném výzkumu získávají postupně stále více podobu formálně sdílených pravidel nebo dokonce institucionálně zakotveného systému posuzování kvality výzkumu. Nejvýrazněji lze tento trend sledovat na úrovni evropského výzkumného prostoru. Etické standardy výzkumu financovaného a podporovaného Evropskou unií jsou vysoké a v českém prostředí mohou sehrávat úlohu katalyzátorů změn na úrovni badatelských praktik, postupů a zvyklostí.

  Pracovat s respektem k etickým zásadám realizace výzkumu v podstatě pro badatele znamená přijmout velkou míru zodpovědnosti za výzkum a všechny jeho aktéry,z namená pracovat s úctou a respektem k lidem, kteří mu pomáhají jeho výzkum realizovat.

  V další části tohoto kursu se budeme postupně velmi stučně věnovat základním tématům etického výzkumu. Nabídneme tak čtenáři náměty a infomace, které mu umožní udělat si představu o měřítcích kvality v současném společenskovědním výzkumu.

  V dalších tématech se postupně stručně budeme věnovat těmto otázkám:

  1. Ochrana osobnosti a princip svobody vědeckého bádání

  2. Ochrana respondenta výzkumu

  3. Zásady ochrany dat

  4. Výsledky výzkumu