Weekly outline

 • O kurzu

  Kurz "Úvod do Náboženství Mayů" zevrubně představuje náboženský svět předkolumbovských Mayů: soustředí se převážně na klasickou podobu náboženství, nicméně student získá i povšechnou představu o náboženství předklasickém a zvláště poklasickém. Většina témat se týká božstev/numinózních postav a rituálů, zvláště oběti, pozornost je však věnována i dalším věcem: struktuře času a prostoru, posvátným objektům a budovám, kněžstvu, posvátnému králi, astronomii/astrologii, počítání času, atd.

  Základní materiál ke kurzu je moje kniha Náboženství Mayů (Praha: Karolinum 2018), která slouží zároveň jako povinná literatura. Doplňující četba je upřesněna v seznamu doporučené literatury v posledním tématu. Kurz je ukončen ústní zkouškou z probrané látky a povinné literatury.

 • Úvodní hodina

  ZÁKLADNÍ MATERIÁLY:

  Těžiště tématu je představení mayské kultury v jejím historickém a geografickém kontextu. Budeme se postupně propracovávat od přírodních a klimatických podmínek mayské oblasti přes její dílčí zeměpisné části až k životnímu stylu a subsistenci nativních obyvatel. Druhá polovina tématu bude věnována vsazení Mayů do obecného kontextu dějin předkolumbovské Mezoameriky a popisu základních historických mezníků a dějů. Každé téma je pojato jako samostatná přednáška.

  DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY:

  V kontextu dějin předkolumbovských Mayů je zcela zásadní pojednat tzv. "kolaps", respektive dva kolapsy, které nastaly v přeryvech mezi předklasickým/klasickým a klasickým/poklasickým obdobím. Přednášky i kniha toto téma pojednávají poměrně stručně, zájemci o hlubší kontext mohou shlédnout přednášku, kterou jsem připravila pro Západočeskou univerzitu v Plzni v r. 2015.

  Zájemci o širší kontext předkolumbovských dějin Latinské Ameriky doporučuji přednášku prof. Markéty Křížové "Velké předkolumbovské civilizace: Otázky, záhady, objevy" (2016). Dále lze shlédnout mou videopřednášku "Náboženství nativních kultur Ameriky" (2020) natočenou pro úvodní kurz dějin náboženství Filosofické fakulty Univerzity Pardubice: v první části přednáška vykládá základní periodizaci dějin a nejvýznamnější oblasti nativních kultur Latinské Ameriky, v druhé části velmi obecně a úvodně charakterizuje náboženství Mezoameriky.

  Této hodině odpovídá v knize Náboženství Mayů první kapitola (s. 19-58).

 • Prameny ke studiu mayského náboženství

  Dalším důležitým kontextem pro poznání mayské kultury je znalost jazykové situace a porozumění charakteru pramenů, které máme pro její studium k dispozici. Součástí hodiny bude i stručné zhodnocení mayského písma.

  Tato hodina odpovídá v knize Náboženství Mayů druhé kapitole, s. 59-78. Zájemci o podrobnosti týkající se luštění mayského písma mohou shlédnout dokument Cracking the Maya Code (2008).

 • Úvod do mayského pantheonu

  Krátké téma, které uvádí studenta do kontextu mayského pantheonu a obecně pojetí božství, respektive způsobu, jakým (ne)chápat mayské numinózní bytosti. Stručně se zmíníme i o kultu předků, symbolických bytostech a zvířatech.

  Této hodině odpovídá v knize Náboženství Mayů úvod k druhé části, s. 81-90.

 • Mýtus o stvoření a jeho protagonisté

  Mýtus o stvoření je klíčový narativ, který dnes slouží do obrovské míry jako prizma, kterým se chápe a interpretuje mayské náboženství. V průběhu hodiny si jej odvyprávíme a představíme si jeho klíčové motivy a protagonisty.

  Této hodině odpovídá v knize Náboženství Mayů čtvrtá kapitola, s. 121-152.

  • Další mayská božstva

   V tomto tematickém celku (většinou zabírající dvě hodiny) si představíme základní mayská božstva: boha D, G, A, bohyně O a I, atd.

   V knize Náboženství Mayů najdete tato témata v páté kapitole, s. 153-185.

   • Úvod do mayského kalendáře a počítání času

    Mayský kalendář a astronomie jsou klíčovým kontextem pro porozumění jak posvátnému času, tak mayskému náboženství obecně. Hodina bude zaměřena velmi prakticky, studenti se naučí rozumět mayským datům a chápat nejdůležitější dílčí cykly mayského kalendáře.

    Přednáška se příliš nesoustředí na mayskou astronomii: zájemci o toto téma mohou shlédnout popularizační přednášku, kterou jsem o mayském hvězdářství připravila pro Planetárium Brno v r. 2012 (odkaz viz níže).

    Výklad mayského kalendáře v knize Náboženství Mayů se nachází na s. 205-225. Související témata svátků pak na s. 231-238.

   • Posvátný časo-prostor

    Vztah času a prostoru v mayském náboženství nabývá poměrně specifické podoby. Vyložíme si ji a ilustrujeme si vše na příkladu novoročních rituálů.

    V knize Náboženství Mayů odpovídá tomuto tématu s. 288-298 (výklad horizontální a vertikální struktury světa) a s. 231-238 (novoroční rituály).

    • Úvod do mayských rituálů

     Tato tematická část otvírá celý celek hodin věnovaných mayským rituálům. Jejich těžištěm bude sice v převážné většině lidská oběť, nicméně než se k ní dostaneme, je třeba pojednat rituální aktivity a oběti obecněji.

     V knize Náboženství Mayů odpovídá tomuto tématu úvod do třetí části, s. 199-204, a části sedmé kapitoly, zjm. s. 239-245 a 257-261.

     • Lidská oběť u Mayů v kontextu Mezoameriky

      Tento tematický celek představí základní spektrum technik lidské oběti a jejich symbolický i praktický význam, zasadí je pak do kontextu reálných rituálů. Součástí tohoto bloku témat je i míčová hra, která je pojednána v širším mezoamerickém kontextu, včetně návaznosti na teorii her.

      V knize Náboženství Mayů odpovídá tomuto bloku témat větší část sedmé kapitoly, zjm. s. 246-257 a 263-270.

      • This week

       Oběť krve a mayský "šamanismus".

       S fenoménem posvátného krále souvisí i otázka, nakolik měl jeho úřad kněžské rysy. V mayistice se pak toto téma úzce pojí i s tematikou oběti krve - proto bude pojednání o posvátném králi a o otázce mayského "šamanismu" pojednáno právě v rámci závěru tematického bloku o obětní praxi.

       V knize Náboženství Mayů odpovídá tomuto tématu zvláště pasáž o královské moci v třetí kapitole, s. 102-115, pasáž o posvátných portálech v osmé kapitole na s. 298-301 a pasáž o oběti krve a rituální intoxikaci v sedmé kapitole, s. 251-255 a 261-263.

       • Pojetí "duše"

        Na otázky "šamanismu" navazují témata, která pojednávají pojetí "duše". Ukážeme si jak specifika mayských představ o "duši", tak limity západního, křesťanstvím ovlivněného diskursu a jeho nevyjádřených předporozumění.

        V knize Náboženství Mayů odpovídá tomuto tématu první část osmé kapitoly, s. 279-288.

        • Město a divočina: posvátný prostor

         V této hodině se budeme věnovat materiální dimenzi mayského náboženství, a to zejména s ohledem na posvátno v prostoru. Uvidíme, jak se vpisuje do divočiny i do urbanismu klasických mayských měst, pojednáme posvátné budovy i proces jejich zasvěcování.

         V knize Náboženství Mayů je toto téma pojednáno v druhé polovině osmé kapitoly, s. 301-314.

         • Kněžstvo

          Naše znalosti mayských náboženských specialistů nejsou stále příliš hluboké, toto téma je proto pojednáno poměrně ve stručnosti a v komparaci klasického a poklasického materiálu.

          V knize Náboženství Mayů mu odpovídá pasáž na s. 275-279.

          • Poklasické proměny mayského náboženství

           V průběhu semestru se k tomuto tématu většinou nestihneme dostat, přesto však bude součástí závěrečné zkoušky. Těžištěm tu budou proměny klasické královské moci v poklasickém období a quetzalcoatlovský cyklus v mayské oblasti (tzn. bůh K'uk'ulkan a narativ o toltécké invazi).

           V knize Náboženství Mayů jde o s. 115-120 v třetí kapitole a 185-192 v páté kapitole.

           • Studijní materiály a odkazy