Weekly outline

 • General

 • Charakteristika kurzu

  Kurz plynule navazuje na kurz Dějiny pedagogiky I. Vede studenty nejen  k orientaci, ale i k pochopení důvodů vzniku nových proudů pedagogického myšlení a školní praxe XX. století. Kromě vývojových tendencí v zahraničí je opět kladen důraz na přivlastnění si kořenů domácí tradice jako východiska pro porozumění současnosti.  Závěr kurzu je věnován vývoji počátečního školství v českých zemích.

  Seminář je orientován k četbě a rozborům pramenných textů, práci se školními kronikami a využití metod orální historie při práci s pamětníky.

 • Sylabus kurzu

  Sylabus kurzu je vystavěn na těchto tématech:

  1-2. Reformní pedagogické hnutí v zahraničí I (Obrat k dítěti, pedocentrismus, obecné principy, E. Claparede, J. Dewey)

  3-4. Reformní pedagogické hnutí v zahraničí II (M. Montessori, P. Petersen, C. Freinet)

  5-6. Reformní pedagogické hnutí v meziválečném Československu I (Pokusnické hnutí)

  7-8. Reformní pedagogické hnutí v meziválečném Československu II (Otázky - pojetí pedagogiky jako vědní disciplíny, školská reforma, boj o jednotnou školu, vysokoškolské vzdělání učitelstva)

  9-10. Vývoj počátečního školství  1774 - 1869

  11-12. Vývoj počátečního školství  1869 - 1990

 • Základní studijní literatura

  KOŤA, Jaroslav a Karel RÝDL.  Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. Praha: PedF UK, 1992.

  SPĚVÁČEK, Václav. Průkopníci českých pokusných škol. Praha: SPN, 1978.

  UHLÍŘOVÁ, Jana. Hledání cesty profesionalizace učitelů primární školy v letech 1948 – 1989. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 87 s.  ISBN 978-80-7290-641-3.

  UHLÍŘOVÁ, Jana. Problémy československé školské reformy v meziválečném období. sv. 1 a 2. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN80-7290-196-6

  VÁŇOVÁ, Růžena. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha: SPN,  1986.

   

 • Rozšiřující studijní literatura

  KASPER, Tomáš, ed., PELCOVÁ, Naděžda, ed. a SZTOBRYN, Sławomir, ed. Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu: (prezentace školství a vzdělanosti). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. 475 s. ISBN 978-80-246-2286-6. - kapitola Jan Uher, pedagog a vědec (s. 449 – 459).

  UHLÍŘOVÁ, Jana. Hledání cesty profesionalizace učitelů primární školy v letech 1948-1989. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 87 s. ISBN 978-80-7290-641-3.

  UHER, Boris. Nové školy v předválečném Československu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1971.

  UHLÍŘOVÁ, Jana. Vzdělávání učitelů pro primární školu (1. stupeň) po druhé světové válce v proměnách času (do r. 1989). Pedagogika.  roč. 61, č. 4, 2011, s. 344-357. ISSN 0031-3815.

  VÁŇOVÁ, Růžena. Československé školství ve 30. letech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1995.

  SINGULE, František. Pedagogické směry XX. století. Praha: SPN, 1966, s. 17–70.

 • Studijní opora 1

 • Studijní opora 2

 • SEMINÁRNÍ PRÁCE

  • Student zpracuje seminární práci na téma:

   Učitelé pamětníci jako svědkové školského vývoje 1948-1989.

   - využití metod orální historie

   - strukturovaný rozhovor

   - vlastní reflexe rozhovoru

   Rozsah: 6-8 NS.

 • pracovni