Weekly outline

 • Charakteristika kurzu a pokyny k absolvování

  Kurz představuje současný náboženský prostor (převážně) západní civilizace v kontextu dvou klíčových prostředí, a to především nových médií a širší (zjm. americké) populární kultury. Pro jeho absolvování je velmi vhodné, aby se student již alespoň bazálně orientoval v problematice hnutí nového věku a postmoderní spirituality obecně (doporučuji absolvovat kurz v návaznosti na Náboženství v postmoderní společnosti I. a II., už proto, že kurz rozšiřuje a prohlubuje některá témata, která tyto úvodní kurzy jen stručně nadhazují). Student se po skončení kurzu bude orientovat v základní problematice vlivu nových médií na náboženství i náboženství na nová média, bude rozumět změnám v uvažování, které s sebou proměny mediálního prostoru nesou, bude obecně chápat historický vývoj vztahu náboženství a médií a bude schopen vyhledávat a analyzovat náboženské projevy v různých médiích. V druhé řadě bude chápat vztah náboženství a populární kultury, bude rozumět průsečíku nové spirituality, médií a popkultury, bude rozumět zásadnímu charakteru transmediálních fenoménů a analyzovat jak jejich striktně náboženský, tak (kvazi)mytologický a (kvazi)rituální obsah. Bude se orientovat v konceptu hyperreality a hyperreálných náboženství a bude schopen srovnat tyto nové postmoderní jevy s tradičními jevy náboženskými i se spiritualitou new age.

  Kurz je zakončen klasifikovaným zápočtem, který probíhá formou ústní zkoušky z odpřednášené látky a povinné literatury. V případě, že bude trvat pandemická situace, proběhne zkouška online.

  Po dobu trvání pandemie bude kurz vyučován přes Ms Teams: URL online třídy je https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acb14abb73283437485ded98cf17222b7%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=692bc18d-56cb-41b1-a7b7-0b57d91e6a9c&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

 • Úvodní hodina

  Úvodní setkání proběhne online na MS Teams. Budeme se věnovat způsobu, jakým kurz absolvovat, i požadavkům na atest.

  • Náboženství v kyberprostoru

   Vizuálním úvodem do kurzu bude výukový film Náboženství v kyberprostoru (2019), který byl natočen pro kurz Náboženství v postmoderní společnosti. Pokud jste jej dosud neviděli, pusťte si jej. Z hlediska informační hodnoty komentáře je pro nás méně důležitý, protože v tomto kurzu půjdeme do daleko větší hloubky - podstatné jsou pro nás však náhledy do virtuálních prostředí, které obsahuje. Zvláště pro ty z vás, kteří nemají velké zkušenosti s počítačovými hrami nebo online virtuálními světy, je důležité vědět, jak tyto fenomény vypadají a jak fungují.

  • Letem světem dějinami médií v západní kultuře

   V druhé hodině se podíváme na přehled dějin médií v západní kultuře, počínaje knihtiskem a konče virtuální realitou. Přednáška má úvodní, přehledový charakter a jedním z jejích hlavních cílů je zvýraznit podobnosti mezi jednotlivými případy příchodu nových médií a mezi reakcemi, které taková věc ve společnosti vyvolává.

  • Tradiční náboženství a nová média

   Dnešní přednáška bude zaměřena zejména na způsob, jakým se tradiční náboženství vyrovnávají s novými médii, respektive především s internetem. Nahlédneme částečně i do badatelského diskursu, který se kolem tohoto tématu točí, a ukážeme si jeho klíčová témata.

   Protože přednáška naráží na mnoho věcí, které jsem říkala v kurzu "Náboženství v postmoderní společnosti", je na ní poměrně dobře vidět, proč je tento kurz prerekvizitou k "Současným náboženstvím v populární kultuře a v médiích". Ti studenti, kteří Postmodernu neabsolvovali, si mohou informace zpětně doplnit prostřednictvím úvodní přednášky a skript. Odkazy linkuji níže.

  • Filosofie médií: Marshall McLuhan

   V dnešní přednášce se budeme věnovat kanadskému mediálnímu teoretikovi Marshallu McLuhanovi. Tato osobnost není v religionistice příliš známa, nicméně jeho teorie chladných a horkých médií, stejně jako obecné pojetí médií jako takových, je pro religionistu velmi inspirativní.

   Tato videopřednáška je první z těch, jež jsem již natočila minulý semestr - opakuju v ní ze začátku některé organizační a úvodní věci, které jsem říkala už dříve. Chcete-li tyto věci přeskočit, posuňte si video na 05:32 a sledujte odtud.

  • Filosofie médií: Jean Baudrillard a hyperrealita

   I dnešní přednáška bude mít náročný filosofický charakter - tentokrát se budeme zabývat francouzským poststrukturalistou Jeanem Baudrillardem a jeho konceptem hyperreality a simulakra. Na rozdíl od McLuhana pronikly Baudrillardovy myšlenky i do religionistiky a podepsaly se na konceptu "hyperreálných náboženství", kterým se věnoval zvláště australský teoretik Adam Possamai a který byl v poslední dekádě pod palbou kritiky z pozic religionistů jako např. Carol Cusack nebo Teemu Taira. Kromě myšlenky hyperreálných náboženství je ale koncept hyperreality užitečný i v dalších kontextech, jako např. v případě kultu celebrit.

  • Trasmédia

   Pro porozumění vzájemné interakce populární kultury a současných náboženství (tradičních i alternativních) je mimořádně důležité pochopit koncept transmédií, tedy imersivních světů, které se přelévají z média do média. Náboženské kontexty transmédií pak popsala zvláště Rachel Wagnerová, jejímž teoriím se budeme věnovat v dnešní přednášce.

  • Narativita: Popkultura jako "mytologie"

   V rámci transmediálních univers je možné sledovat, jak se jejich jednotlivé instance mcluhanovsky rozpínají mezi vysoce interaktivním prostředím vyžadujícím aktivního hráče ("chladná média") a informačně nabitými produkty předpokládajícími pasivního diváka ("horká média"). Dnešní přednáška bude věnovaná narativní stránce populární kultury a některým významným typům příběhů, s nimiž se v ní setkáme.

  • Interaktivita a "rituál"

   Zatímco minulá přednáška byla zaměřená na narativ, tato se již zcela věnuje interaktivitě a jejím nejrůznějším aspektům - zmíníme Huizingův magický kruh, koncept imersivity nebo Csikszentmihalyiho ideu flow.

  • Posvátný prostor a rituál v MMORPG

   V této přednášce se podíváme na kyberprostor jakožto na prostor, specificky na posvátný prostor. Zároveň se budeme věnovat fenoménu MMORPG a způsobu, jakým se zde budují online komunity - a jak tyto online komunity konstruují online rituály.

  • Transmédia a ekonomika

   Přednášku o ekonomice jsem zařadila především proto, aby naše specifické soustředění na průsečíky spirituality/náboženství a online světů nevytvořil přehnanou představu o virtuálních světech jako světech mytologických nebo rituálních. Dnes si tedy představíme virtuální online světy z hlediska ekonomického a právního - a samozřejmě i jako výdělečné produkty, které generují obrovský finanční obrat.

  • Fandom

   Dosavadní přednášky se soustředily zvláště na média a online obsah; dnes se budeme nicméně zabývat populární kulturou jakožto kulturou vernakulární, a to z pohledu fanoušků a fandovských organizací. Budeme se zabývat tou stranou transmédií, která není produkována korporacemi, ale fanoušky samotnými. Zároveň se pak zastavíme u fandomu jako takového a podíváme se na teoretické přístupy k němu a jejich historický vývoj. V závěru přednášky se pak budeme krátce zabývat otázkou, zda se dá fandom chápat jako náboženství.

  • Otázka sakralizované technologie: Transhumanismus

   Finále našeho kurzu je věnováno samotnému konceptu sakralizované technologie, která vyrostla z bezprecedentního technologického pokroku naší civilizace. Příkladem par excellence, jak se tento fenomén promítá do současného náboženského myšlení, bude pak transhumanistické hnutí. To má svou poměrně střízlivou technologickou stránku - nicméně má i svou okrajovou, leč o to vlivnější rovinu náboženskou, v níž se transhumanismus chová v podstatě jako mileniální náboženské hnutí.