Weekly outline

 • Sylabus MEV 2020-2021

  JPM 949   Mezinárodní ekonomické vztahy, prezenční

  JPM 052   MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY, online paralelka v ZOOM

  ZS 2021/2022                  rozsah:  2/0                                                               

  PhDr.Irah Kučerová, PhD., irah.kucerova@fsv.cuni.cz

   

  Určení: Povinný magisterský kurz pro obor Mezinárodní vztahy, otevřený též jako volitelný kurz pro studenty ostatních oborů

  Prerekvizity: Absolvování základů ekonomie minimálně na úrovni znalosti základních ekonomických kategorií a vztahů mezi nimi, orientace v mezinárodních vztazích odpovídající bakalářskému stupni, základy geografie.

  Anotace:  Studium politologie a mezinárodních vztahů je spojeno i s analýzou ekonomicko-strategických zájmů a vztahů, proto vývoj vzájemné kooperace v hospodářské oblasti je integrální součástí mezinárodních vztahů jako takových.

  Cíl kurzu: Na základě zmapování historických mezníků vývoje světové kooperace pochopit souvislosti mezi ekonomickými, politickými, případně vojensko-bezpečnostními faktory formování mezinárodních vztahů, v geopolitické, geoekonomické a geostrategické rovině.

  Získané dovednosti:  Orientace studentů v problematice hospodářských vazeb mezi aktéry světové ekonomiky, schopnost analyzovat motivy a důsledky jejich rozhodování. Dedukce důsledků jednání ekonomických či politických aktérů na mezinárodní vývoj.

  Metoda výuky: Přednášky k vybraným tématům doplněné samostudiem relevantních zdrojů. Základním přístupem je kauzální nexus mezi jednotlivými projevy MEV, mezi jejich vývojovými etapami.

  V souvislosti s pandemií COVID-19 budou přednášky probíhat v aplikaci ZOOM;

  Link pro připojení je

  https://cuni-cz.zoom.us/j/95394009218?pwd=QjFDanNrSzMvazQyT2IrMGlhRkxrZz09

   

  Prosím, je zcela nutné, aby studenti používali pro náš společný styk pouze fakultní adresu, soukromé adresy často nefungují a systém je také může vyhodnotit jako phishing!

  Podmínky ukončení kurzu:

  • Orientace ve zvýrazněných pramenech, ostatní literatura je doporučená; zdroje jsou řazeny ne abecedně, ale tematicky
  • Písemná zkouška – čtyři otevřené otázky
  • Test bude pravděpodobně v systému MOODLE, tedy distanční formou

  Program kurzu:

  1. Historiografická analýza MEV, kauzalita vývoje I. -II.
  2. Hospodářský regionalismus jako výraz MEV
  3. Koloniální expanze a následná dekolonizace
  4. Rozvojové ekonomiky jako samostatný segment MEV
  5. Rozvojový diskurs – rozvojové teorie
  6. Geoekonomika v podmínkách ekonomické globalizace
  7. Mezinárodní obchod – vývoj
  8. Mezinárodní obchod - teorie
  9. Teorie mezinárodní politické ekonomie
  10. Prognózování vývoje MEV
  11. Mezinárodní měnové vztahy

   

   

  Literatura:

  • Stellner, F. a kol. (2006): Hospodářské dějiny (16. -20. století), VŠE Praha, s. 41-129
  • Kunešová, H.- Cihelková, E. (2006): Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy, C. H. Beck Praha, s. 1-19, 23-33
  • Žídek, L. (2009): Dějiny světového hospodářství, A. Čeněk Plzeň, s. 43-180
  • Kučerová, I.(2011):  Mezinárodní ekonomické vztahy – repetitorium, MUP Praha
  • Fawcett, L. – Hurell, A: (2003): Regionalism in World Politics, Oxford University Press, pp. 1-121
  • Hettne, B. – Söderbaum, F.  (2002): Theorising the rise of regionness, in Breslin, S. – Hughes, Ch. W… : New regionalism in the global political economy, Routledge, pp. 33-47
  • Kučerová, I.  (2006): Nový regionalismus versus geografický regionalismus, in Institucionalizace a decentralizace v EU, IPS FSV UK Praha, s. 67-89
  • Kučerová, I. (2006): Regional resistence of Europe, in Instruments of European Integration, IPS FSV UK Praha, s. 169-187
  • Kučerová, I. (2014): Economic Regionalism and Its Linguistic Aspects. The model of Inside-Outside regionalism, ALLPI FSV UK Praha, Vol VIII, pp. 93-108
  • Řehák, V. (2009): Nový regionalismus: proces a teorie, Medzinárodné vzťahy 2/2009, ročník VII., pp. 7-20
  • Adamcová, L. – Němečková, T. (2009): Rozvojová ekonomika, Oeconomica VŠE Praha, s. 15-50, 77-104
  • Ray, D. (1998): Development Economies, Princenton University Press, pp. 33-44, 131-161
  • Lal, D. (2002): The Poverty of ‘Development Economics’, IEA London, pp. 29-30, 125-149
  • Wade, R.H. (2005): Failing States and Cumulative Causation in the World System, IPSR Vol. 26, pp. 17-36
  • Lebenstein, H. (1957): Economic Backwardness and Economic Growth, New York
  • Hayami,Y.-Godo, Y. (2005): Development Economics, From the Poverty to the Wealth of Nations, Oxford University Press, pp. 31-63 (Comparative Perspective)
  • Andrle, M. ( 2005): Principy modelů nové ekonomické geografie, Politická ekonomie, roč. 53, č. 6, s. 765-780
  • Kučerová, I. (2006): Regionalismus Evropy v rozvojovém světě, in Chudoba a bohatství v současném světě, Aleš Čeněk Plzeň, s. 88-93
  • Blažek, J. - Uhlíř, D. (2002): Teorie regionálního rozvoje, Karolinum Praha, s. 69-76
  • Bhagwati, J. (2005): A New Vocabulary for Trade,  Wall Street Journal, August 4, 2005, p. A 12
  • Luttwak, E. N. (1990): From Geopolitics to Geo-Economics- logic of conflict, grammar of commerce, The National Interest, June 1990, pp. 17-24
  • Solberg S. K. (2012). Geoeconomics. Bookboon, London http://bookboon.com/en/textbooks/economics/geoeconomics
  • Němeček, E. (2000): Mezinárodní měnový systém, Karolinum Praha, s. 11-58
  • Kubišta, V. a kol. (1999): Mezinárodní ekonomické vztahy, HZ Praha, s. 12-67, 135-200
  • Krugman, P.R. – Obstfeld, M. (2006): International Economics, theory and policy, Addison Wesley Publishing, s. 486-493
  • Grieco, J. – Ikenberry, J. (2003): State Power and World Markets, W.W. Norton Company New York, London, pp. 57-90, 92-123, 204-243
  • Krugman, P.R. – Obstfeld, M. (2006): International Economics, theory and policy, Addison Wesley Publishing, pp. 9-174
  • Neuman, P. – Žamberský, P. – Jiránková, M. (2010): Mezinárodní ekonomie, Grada Publishing Praha, s. 14-35
  • Gilpin, R. (1987): The Political Economy on International Relations, Princeton
  • Gilpin R. (2001):  Global Political Economy. Understanding the Global Economic Order, Princeton 2001
  • Krugman, P. (1991): Increasing Returns and Economic Geography, Journal of Political Economy, No. 99, pp. 483-499, www.journals.uchicago.edu/JPE/
  • Strange, S. (1994): States and Markets: An Introduction into International Political Economy, Pinter London
  • Galbraith, J. (1958): The Affluent Society, Houghton Miffin  (Společnost hojnosti, Svoboda Praha 1967)
  • Hardin, G. (1968): The Tragedy of the Commons, Science, 162, C. in: Šauer, P. -Livingston, M. (ed.), Ekonomika životního prostředí a ekologická politika. Vybrané klasické stati. VŠE, Praha-Minneapolis-Greeley-Bratislava. 1996.
  •  Richta,R. (1969): Civilizace na rozcestí, Svoboda Praha, s. 114-232
  • Meadows, D. et al. (1972): The Limits to Growth, New York: Universe Books, 205 s.
  • Meadows, D. et al. (1992): Beyond the Limits. London: Chelsea (Překročení mezí, Argo Praha 1995, 330 s.)
  • Naisbitt,J. - Aburden, P.(1982): Megatrends: Ten new directions transforming our lives, New York, Warner Books ( Megatrendy 2000, Bradlo Bratislava 1991)
  • Toffler, A. (1992): Šok z budoucnosti, Práce Praha
  • Toffler, A. - Toffler, H. (2003): Nová civilizace - Třetí vlna a její důsledky, Dokořán Praha
  • Weizsäcker, E. von -  Lovins, A. -  Lovins, H. (1994):  Factor Four: Doubling Wealth – Halving Resource Use, Springer Netherlands  (Faktor čtyři, Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996, 331 s.), http://www.wupperinst.org/FactorFour (18 s.)
  • McKibbin, W. (1998): Forecasting the World Economy Using Dynamic Intertemporal General Equilibrium Multi-Country Models, 31 s. http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/1999/02globaleconomics_mckibbin0203/145.pdf
 • 30. září 2021

 • 4. října - 8. října 2021

 • 11. října - 15. října 2021

 • 18. října - 22. října 2021

 • 25. října - 29. října 2021

  28. 10. je státní svátek, proto přednáška odpadá

 • 1. listopadu - 5. listopadu 2021

 • 8. listopadu - 12. listopadu 2021

 • 15. listopadu - 19. listopadu 2021

 • 22. listopad - 26. listopad 2021

 • 29. listopad - 3. prosinec 2021

 • 6. prosince - 10. prosince 2021

 • 13. prosince - 17. prosince 2021

  16. 12. 2021 by měla být poslední přednáška v tomto kalendářním roce, neboť další týden 23. 12. již není výuka a všichni se těšíme na Vánoce!

 • 23. 12. 2021 - vánoční prázdniny. Přeji krásné Vánoce