Календарный план

 • ZIMNÍ SEMESTR

 • 4. 10. Úvod - Historik a literární prameny ve středověku (M. Nejedlý)

 • 11. 10. Historik a narativní prameny v raném novověku (J. Zdichynec)

   

 • 18. 10. DĚKANSKÉ VOLNO

 • 25. 10. Rainer Ch. Schwinges: Studium a životní osudy předmoderních univerzitních absolventů (mimořádná přednáška)

 • 1. 11. Knižní kultura českého středověku (J. Svátek)

  • - teorie: výzkum gramotnosti středověké společnosti, literacy, Schriftlichkeit 

   - materiální aspekty středověké knihy, kodikologická terminologie 

   - počátky produkce a distribuce knih v českých zemích – klášterní skriptoria 

   - prostředí, kanály šíření, uživatelé knih 

   - odhady počtu knih a statistiky (před a po husitské revoluci) 

   - knihovny v českém středověku (církevní instituce, soukromé knihovny a sbírky)

    

    

   literatura:  

   BOLDAN, Kamil, Počátek českého knihtisku, Praha 2018 

   DRAGOUN, Michal, Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa, Praha 2018 

   DRAGOUN, Michal a kol., Knižní kultura českého středověku, Praha 2020 

   NEDDERMEYER, Uwe, Von der Handschrift zum gedruckten Buch. Schriftlichkeit und Leseinteresse im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Quantitative und qualitative Aspekte, 2 sv., Wiesbaden 1998 

   STOCK, Brian, The Implications of Literacy, Princeton 1983 

   STUDNIČKOVÁ, Milada – THEISEN, Maria (ed.), Art in an Unsettled Time. Book illumination before Gutenberg (c. 1375 – 1450), Praha 2019 

 • 8. 11. Nižší školství ve středověku (B. Zilynská)

  • Nejstarší školykatedrální, kapitulní, klášterní, od 13. st. farní školy ve městech; Praha 

   Doložení škol a možnost rekonstrukce sítě partikulár. škol 

   Spory církve a měst o vliv na školy 

   Školský „systém“: druhy škol 

   Dozor na výuku 

   Budova školy, personální vybavení, obživa školního správce, školské nadace,  

   povinnosti žáčků a kantora 


    

    

 • 15. 11. DĚKANSKÉ VOLNO

 • 22. 11. Nižší školství v raném novověku (J. Hausenblasová) - přednáška je zrušena z důvodu nemoci, přesunuta na 3.1.2024

 • 29. 11. EXKURZE DO NK ČR: Knižní kultura raného novověku (Kamil Boldan)

 • 6. 12. Univerzitní dějiny jako badatelský obor (středověk) (B. Zilynská)

  • Dějiny vzdělanosti 

   Terminologie univerzitních dějin 

   Prameny typické pro univerzitní prostředí 

   Zakládání univerzit 

   Strukturální otázky: 

   - (samo)správa, autonomie; institucionální složky – fakulty, koleje, národy;  

   - lidé: učitelé, studenti – vazby a sítě; prosopografie, peregrinace 

   - výuka (normy a realita), kvodlibety, knihovny, zkoušky a promoce 

   Vývojové otázky: 

   - reformy, humanismus, konfesionalizace 

   - politické angažmá (secese, DKh, HR) 

 • 13. 12. Pražská univerzita v předbělohorské době (M. Ďurčanský)

 • 20. 12. Klášterní knihovny českých zemí mezi středověkem a raným novověkem (J. Zdichynec)

 • 3. 1. Nižší školství v raném novověku (J. Hausenblasová)

 • 10. 1. Zrod moderní vědy (Antonín Kostlán)

 • LETNÍ SEMESTR - ÚVOD

 • 21. 2. Raně středověký obchod (Jakub Izdný)

  • Pramenná základna k hospodářským dějinám raného středověku
   Raně středověký evropský obchod
   Velkomoravská ekonomika v evropském rámci
   Obchod se solí
   Obchod s otroky
   Ibrahim ibn Jakub – rozbor díla a pramenná hodnota
   Obchod s cínem
   Obchod kožešinami
   Mince v raně středověké ekonomice
    (+ mince jako kulturní a reprezentativní fenomén)
   Ekonomika a vznik státu

 • 28. 2. Roman Zaoral: Obchod a finance ve středověku

 • 6. 3. Cesty a komunikace (Jaroslav Svátek)

 • 13. 3. Výtvarná díla jako historický pramen (L. Bobková)

   • Co je třeba vědět, abychom správně využili široký ikonografický materiál jako historický pramen. 

   • Obory, žánry a směry výtvarného umění. 

   • Počátky dějin výtvarného umění, pojmy manýra a styl (od soupisů děl v navštěvovaných místech přes biografické studie Vasariho až k Winckelmannovi) 

   • Metody – ikonografie, ikonologie, kulturní antropologie 

   • Dílo a jeho určení: umělec, objednavatel, příjemce neboli konzument. 

   • Konkrétní příklady.  

    

   Literatura 

   Bartlová, Milena. Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění: seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy university Brno, skripta, Brno 2003 

   Oldřich J. Blažíček, Slovník památkové péče, Praha 1962  

   Ernst Hans Gombrich, Umění a iluze, Praha 1985 

   James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991 

   Rudolf Chadraba, Ikonologická metoda, Výtvarné umění, 1966;  

   Ervin Panofsky, Ikonografie a ikonologie: Úvod do studia renesančního umění. Význam ve výtvarném umění, Praha 1981 

   Ervin Panofsky, Idea: příspěvek k historii pojmu starší teorie umění. Praha 2014 

   Ervin Panofsky, Význam ve výtvarném umění, Praha 2013 

   Daniela Rywiková, Úvod do křesťanské ikonografie, Ostrava 2006. 

   Jan Royt, Slovník biblické ikonografie, Praha 2006  

   Jan Royt Hana Šedinová, Slovník symbolů, Praha 2001 

   Evermod Gejza Šidlovský, Svět liturgie, Slovník základní církevní terminologie, Klášter premonstrátů na Strahově 1991 

 • 20. 3. Finanční krize raného novověku (Antonín Kostlán)

 • 27. 3. Lenka Bobková: Rozmach gotického umění v českých zemích za posledních Přemyslovců

 • 3. 4. Rozkvět výtvarného umění lucemburské éry (L. Bobková)

   • Přemyslovský odkaz a nové impulzy z Francie, Porýní a Itálie v architektuře, sochařství a malířství – doba vlády Jana Lucemburského 

   • Dvorské umění doby Karla IV. a jeho rozšíření do Evropy (s důrazem na korunní země) – italská inspirace, monumentální architektura, rozvoj deskového malířství 

   • Bibliofilské záliby Václava IV., zrod a rozšíření tzv. krásného stylu  

   Ukázky nejvýznamnějších a přelomových děl architektury, sochařství, malířství (zvláště deskové malby) 

    

   Bartlová, Milena. Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, Praha 2012. 

   Milena Bartlová, Pravda zvítězila: výtvarné umění a husitství 1380-1490, Praha 2015 

   Petr Jindra – Michaela Ottová, Nad Slunce krásnější, Plzeňská madona a krásný sloh, Plzeň 2021 

   Jiří Fajt (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti. Umění a kultura za vlády posledních Lucemburků ve střední Evropě, 1310-1437, Praha 2006 

   Jiří Fajt – Markus Hörsch (Ed.), Císař Karel IV. 1316-2016, Nürnberg-Praha 2016 

   Josef Krása, České iluminované rukopisy 13.-16. století, Praha 1990 

   Josef Krása, Rukopisy Václava IV., Praha 1970 

   Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století, [I. Díl: Náboženská funkce obrazu; II. Díl: Reprezentativní a memoriální funkce obrazu], Praha 2019 

   Jiří Kuthan – Jan Royt, Karel IV: Císař a český král – vizionář a zakladatel, Praha 2016 

   Jiří Kuthan – Jan Royt, Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.Svatyně českých patronů a králů, Praha 2011 

   Jan Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002 

   Pavel Spunar, Kultura českého středověku, Praha 1985 

   Milada Studničková (ed.), Art in Unsettled Time. Book illumination before Gutenberg (c. 1375 – 1450), Praha 2019 

 • 10. 4. Petr Chotěbor: Jak se staví katedrála

 • 17. 4. Blanka Kubíková: Pohled historika umění na obrazové prameny – příklad renesance

  • Ernst Hans GOMBRICH: Příběh umění, Praha 1992 (1. vyd.), 1997 (2. vyd.).
   Blanka KUBÍKOVÁ: Portrét v renesančním malířství v českých zemích (jeho ikonografie a funkce ve šlechtické representaci), Praha 2016.

 • 24. 4. Sylva Dobalová - Jaroslava Hausenblasová: Rudolfínské sběratelství: dějiny, metody a současný stav bádání

  • Konečný, Lubomír – Bukovinská, Beket – Muchka, Ivan: Preface and Acknowledgements, in eadem (eds.), Rudolf II, Prague and the World, Prague (Artefactum) 1998, s. 7–8
   Fučíková, Eliška et al. (eds.): Rudolf II. a Praha: císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy (2 díly), Praha 1997
   Bukovinská, Beket: Die Kunstkammer Rudolfs II.: Umriss der Forschungsgeschichte und Bibliographie, in: Studia Rudolphina 7, 2007, s. 143–167
   Zimmer, Jürgen: Die Schatz- und Kunstkammer Kaiser Rudolf II. in Prag: Inventare und Listen im Kontext weiterer Quellen von 1576 bis 1860, in: Studia Rudolphina: Sonderheft 3, Prag 2022

  • Beket BUKOVINSKÁ: Kunstkomora Rudolfa II. ve světle inventáře z let 1607-1611, in: Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740). Opera historica 11, 2006, s. 121-147.

 • 3. 5. (pátek!) EXKURSE do Národního muzea na výstavu Baroko v Bavorsku a v Čechách

 • 15. 5. Michal Vokurka: Barokní krajina