Cílem kurzu je seznámit studenty učitelství speciální pedagogiky s významem a způsoby plánování a realizace podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v období přechodu na vyšší typ či stupeň školy, aby získali úplný přehled o návaznosti jednotlivých školních etap a pochopili zákonitosti a principy poskytované podpory pro zdárné zvládnutí přechodů v zájmu retence žáků se SVP ve vzdělávání. Akcent bude kladen na variabilitu podmínek a způsobů provedené přípravy žáka na přechodové období, na spolupráci školního speciálního pedagoga s ostatními aktéry vzdělávání žáka – s jeho rodiči, třídním učitelem, výchovným poradcem, školním psychologem, asistentem pedagoga atd. v období přechodu.

V rámci seminářů budou studenti aktivně reflektovat zásadní témata spojená s přechodem na 2. a 3. stupeň školy, do odborné profesní přípravy a samostatného života, budou pracovat s dostupnými modely individuálních tranzitních plánů ( ITP) v Česku i v zahraničí. Budou také obeznámeni s aktuálními výzkumnými studiemi z dané oblasti.