Jakkoliv bývá materiální a technická podstata filmu často stěží postřehnutelná, tvoří od počátků nedílnou a významnou součást kinematografie. Přehledový kurz, který představí vybrané kapitoly z dějin filmové techniky, by měl přispět k lepšímu pochopení kinematografie coby technického oboru, a napomoct tak komplexnějšímu uvažování o dějinách (nejen) filmu.

Vývoj filmové techniky budeme sledovat v obecnějším kontextu politických, ekonomických a socio-kulturních dějin. Postupně si představíme různé druhy a formáty filmového materiálu, principy, na kterých fungovaly přístroje pro snímání a projekci obrazu a zvuku, a výrobní proces, kterým filmový materiál standardně procházel od natočení po projekci v kině. Vedle historické filmové techniky se zaměříme na další život filmového materiálu, současnou archivní praxi a prezervaci a restaurování archivních filmů.