• Student prostuduje oblasti Rámce profesních kvalit učitele a formuluje cíl osobního rozvoje.
• Student předloží potvrzení ředitelství školy o vykonávané učitelské praxi nebo o praxi ve vymezeném rozsahu - se specifikováním počtu hospitovaných a odučených hodin.