Přednáška podává přehled vybraných lingvistických koncepcí využívaných pro popis angličtiny od počátku 20. století do současnosti. Po nastínění základního metodologického a terminologického aparátu strukturalistické lingvistiky je probírána role pražských anglistů při formulaci lingvistické teorie Pražské školy a vzniku Pražského lingvistického kroužku.

V britské lingvistice je sledována recepce strukturalistických myšlenek a jejich zpracování v autonomní teoretický rámec – probírány jsou názory J. R. Firtha a tzv. londýnské školy, naznačen je široký záběr lingvistické koncepce M. A. K. Hallidaye (Systemic Functional Linguistics) a formování korpusové lingvistiky (R. Quirk ad., Survey of English Usage). Survey korpus bude porovnán s dalšími korpusy vycházejícími z tohoto pracoviště a s dalšími významnými korpusy posledních zhruba 50 let, včetně korpusů obsahujících syntaktickou anotaci. Gramatiky založené na Survey korpusu budou zasazeny do kontextu starších a novějších mluvnic angličtiny.

Druhá polovina kurzu je věnována vývoji americké lingvistiky. Na základních postulátech deskriptivismu jsou ilustrována specifika americké lingvistiky a naznačena cesta k lingvistice generativní. Po vysvětlení výchozí verze Chomského transformační generativní gramatiky z 50. let 20. st. jsou probírány dílčí teorie tohoto rámce až po tzv. minimalismus. Lingvistická teorie Ch. Fillmora je sledována od koncepce pádové gramatiky ke koncepci rámcové sémantiky, v této souvislosti bude představena také databáze FrameNet. Závěrečné přednášky budou věnovány kognitivní gramatice a gramatice konstrukční.

S několika texty, které ve vývoji lingvistického popisu angličtiny sehrály zásadní roli, se studenti v rámci kurzu seznámí podrobně.