Předmět Didaktika Vv 1: kontexty Vv je určen studentům, kteří se ve studiu specializují na výtvarnou výchovu. Představuje vzdělávací předmět výtvarná výchova v širších souvislostech současné pedagogiky, věd o člověku, sociálních teorií vzdělávání, sociologie a filozofie. V návaznosti na kurikulární dokumenty vede k hledání průniků výtvarné výchovy s jinými předměty, jejichž obsahem jsou kulturní vzdělávání a umělecká tvorba. Podporuje i takovou podobu interdisciplinarity, kde umělecké zkoumání předmětů a jevů doplňuje vědecké poznání. Studuje specifika dětského výtvarného projevu jako fenoménu ontogeneze. Jeho stádia, charakteristické rysy, individuální rozdíly a typologické inklinace v dětském výtvarném projevu. Seznamuje studenty s přínosem Vv k obecným kompetencím žáků. Zkoumá kreativní procesy ve výuce a možnostmi jejich rozvíjení. Usiluje o systematičnost myšlení v souvislostech, upevňuje představu studentů o vzdělávacím předmětu výtvarná výchova s cílem položit pevné základy pro následující studium didaktiky. Představuje výtvarnou výchovu nejen jako tvořivě uměleckou disciplínu, ale i jako předmět kognitivní s potenciálem pro rozvoj komunikačních a reflektivních kompetencí, která klade důraz na rozvoj funkční vizuální gramotnosti studentů i žáků.

1.      Cíle, obsah a učivo Vv/Content and aims of Art Education

2.      Výtvarná typologie/Typology

3.      Vizuální gramotnost/Visual literacy

4.      RVP ZV Umění a kultura. Standardy pro základní vzdělávání. Učivo./Curriculum and content of AE

5.      Téma ve Vv. Jak a kde ho hledat?/Topic in AE

6.      Galerijní a muzejní edukace/Museum and gallery education

7.      Tvořivost/Creativity

8.      Vizuální vnímání./Visual perception

9.      Výtvarný úkol. Výtvarný projekt. Didaktická analýza./The task

10.   Psychologická východiska Vv./Psychological context of AE

11.   Učitelovo pojetí předmětu. Reflexe kurzu./Reflection

Semináře probíhají formou reflexe videonahrávek v souvislosti s jednotlivými tématy kurzu.