Kinantropometrie je vědní obor, který se zabývá studiem jedinců v jejich morfologické rozmanitosti a aplikací těchto poznatků na různé formy pohybu při současném sledování vlivu různého stupně formy fyzické aktivity na tuto variabilitu.