Seminář ze světových novověkých dějin (od poč. 16. století do roku 1918) II
Letní semestr 2023/2024
Vyučující: Dr. phil. Marie Buňatová


Anotace:
Cílem semináře je prodiskutovat a prohloubit znalost problematiky probírané v kurzu Světové dějiny novověku a motivovat studenty a studentky k samostatnému čtení literatury a pramenů. Vybrané tematické okruhy, jež budou v semináři probírány a diskutovány, vycházejí ze základních politických dějin daného období, dále je ale rozšiřují o některá témata ze sociálních, kulturních a hospodářských oblastí. Studenti získají přehled o pramenech, historiografii i různých přístupech k problematice. Společná diskuse nad tématy v hodinách by měla přispět k rozvoji jejich schopností kritického myšlení, formulace badatelských otázek i argumentace, tedy kompetencí tolik potřebných pro vlastní badatelskou práci.

Podmínky atestace: zápočet
Atestace bude udělena na základě:
1. Příprava odborné četby (bude zadáno na první hodině)
2. Aktivní účast v hodinách (diskuse nad tématy)
3. Úspěšné složení písemného zápočtového testu.

Tematické okruhy:
1) Dvory v Mantově a Ferraře jako centra renesančního umění, kultury a vědy
2) Evropa a zámořská expanze na přelomu středověku a novověku
3) Vzestup severní Evropy v 17. století
4) Francie na přelomu 16. a 17. století
5) Zahraniční obchod Habsburské monarchie v 17. a 18. století
6) Dějiny Itálie v 16. a 17. století
7) Risorgimento
8) Osvícenství, věda a kultura v 18. století
9) Vznik institucí v moderním státě
10) Latinská Amerika (hnutí za nezávislost v 19. století)
11.-12) Vybrané kapitoly z kulturních, sociálních a hospodářských dějin 16.- poč. 20. století.